Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje wyszukiwania

Funkcja X.WYSZUKAJ

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Angielska nazwa funkcji: XLOOKUP

Funkcja X.WYSZUKAJ w Excelu pozwala na wyszukiwanie elementów w tabelach, na listach. Jest to niezbędna, gdy chcemy odnaleźć konkretną wartość w jednej kolumnie i zwrócić wynik z tego samego wiersza w innej kolumnie. Funkcja znajdzie swoje zastosowanie między innymi w następujących sytuacjach:

 • Wyszukiwanie ceny produktu na podstawie jego kodu lub nazwy w bazie produktów.
 • Odnalezienie numeru telefonu pracownika na podstawie jego nazwiska zapisanego w katalogu firmowym.
 • Znalezienie nazwy dostawcy na podstawie numeru identyfikacyjnego z listy dostawców.
 • Wyszukiwanie informacji o dacie ważności produktu na podstawie numeru partii w magazynie.
 • Odnalezienie opisu usługi na podstawie jej kodu z katalogu usług.

Struktura argumentów funkcji X.WYSZUKAJ:

=X.WYSZUKAJ(szukana_wartość, szukana_tablica, zwracana_tablica, [jeżeli_nie_znaleziono], [tryb_dopasowywania], [tryb_wyszukiwania])

Opis argumentów:

 • szukana_wartość (lookup_value): Wartość, którą chcemy znaleźć. Może to być liczba, tekst, wartość logiczna itp.
 • szukana_tablica (lookup_array): Zakres lub tablica, w której chcemy znaleźć szukaną wartość.
 • zwracana_tablica (return_array): Zakres lub tablica, z której chcemy zwrócić wynik.
 • [jeżeli_nie_znaleziono] ([if_not_found]): (Opcjonalnie) Wartość lub tekst, który ma być zwrócony, jeśli szukana wartość nie zostanie znaleziona.
 • [tryb_dopasowywania] ([match_mode]): (Opcjonalnie) Określa, jak funkcja ma dopasować szukaną wartość. Może przyjmować wartości: 0 (dokładne dopasowanie), -1 (dokładne lub następny mniejszy), 1 (dokładne lub następny większy) oraz 2 (dopasowanie z symbolem wieloznacznym).
 • [tryb_wyszukiwania] ([search_mode]): (Opcjonalnie) Określa, w jaki sposób funkcja ma przeszukać szukaną_tablicę. Może przyjmować wartości: 1 (wyszukiwanie od początku), -1 (wyszukiwanie od końca), 2 (wyszukiwanie binarne w zakresie posortowanym rosnąco) oraz -2 (wyszukiwanie binarne w zakresie posortowanym malejąco).

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że prowadzisz firmę sprzedającą różne produkty i masz tabelę z numerami produktów oraz ich cenami. Chcesz teraz znaleźć cenę konkretnego produktu na podstawie jego numeru, który wybierasz z listy rozwijanej.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Numer produktu | Cena
---------------|-----
1001 | 150 PLN
1002 | 200 PLN

W komórce A2 masz listę rozwijaną, z której możesz wybrać numer produktu. Aby znaleźć cenę wybranego produktu, używasz formuły:

=X.WYSZUKAJ(A2, D:D, E:E)

Funkcję wstawiasz do komórki obok listy rozwijanej, np. w komórce B2.

Jeśli z listy rozwijanej w komórce A2 wybierzesz produkt o numerze 1001, w komórce B2 zostanie wyświetlona cena 150 PLN.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje numer produktu wybrany z listy rozwijanej w komórce A2.
 2. Wyszukuje ten numer w kolumnie D.
 3. Zwraca odpowiadającą mu cenę z kolumny E.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok listy rozwijanej w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje wyszukiwania i odwołania (Lookup & Reference Functions).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję X.WYSZUKAJ (XLOOKUP).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Szukana wartość (Lookup Value), a następnie w arkuszu kliknij na komórkę z listą rozwijaną – A2.
  • Kliknij w polu Szukana tablica (Lookup Array), a następnie wybierz zakres kolumny D, w której chcesz znaleźć szukaną wartość.
  • Kliknij w polu Zwracana tablica (Return Array), a następnie wybierz zakres kolumny E, z której chcesz zwrócić wynik.
  • W polu Jeżeli nie znaleziono (If Not Found), możesz wprowadzić wartość lub tekst, który ma być zwrócony, jeśli szukana wartość nie zostanie znaleziona, na przykład „Nie znaleziono”.
  • W polach Tryb dopasowywania (Match Mode) oraz Tryb wyszukiwania (Search Mode) możesz wybrać odpowiednie tryby dopasowania i wyszukiwania, ale jeśli nie jesteś pewien, co wybrać, możesz je pominąć – funkcja użyje domyślnych ustawień.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlona cena wybranego produktu.