Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja TEKST.PO

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: TEXTAFTER

Funkcja TEKST.PO w Excelu pozwala na wyodrębnienie tekstu, który występuje po określonym znaku lub ciągu znaków. Jest to funkcja odwrotna do funkcji TEKSTPRZED, umożliwiająca uzyskanie fragmentu tekstu na podstawie określonego separatora.

Struktura argumentów funkcji TEKST.PO:

=TEKST.PO(tekst; separator; [numer_instancji]; [tryb_dopasowania]; [dopasuj_koniec]; [jeśli_nie_znaleziono])

Opis argumentów:

 • tekst – przeszukiwany tekst.
 • separator – tekst wskazujący punkt, po którym chcesz wyodrębnić część z oryginalnego tekstu.
 • numer_instancji – numer separatora, po którym chcesz wyodrębnić tekst. Domyślna wartość to 1. Liczba ujemna zaczyna przeszukiwanie tekstu od końca. Ten argument jest opcjonalny.
 • tryb_dopasowania – Określa, czy wyszukiwanie tekstu uwzględnia wielkość liter. Jest to argument opcjonalny.
  • 1 – wartość domyślna, oznacza, że wielkość liter jest uwzględniana.
  • 0 – oznacza, że podczas przeszukiwania tekstu wielkość liter jest ignorowana.
 • dopasuj_koniec – Traktuje koniec tekstu jako separator. Domyślnie tekst jest dokładnym dopasowaniem. Opcjonalne.
 • jeśli_nie_znaleziono – Wartość zwracana, jeśli nie znaleziono dopasowania. Domyślnie zwracane jest #N/A. Opcjonalne.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że masz listę kodów pocztowych z miastami, oddzielone myślnikiem.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Kod i Miasto
"00-001-Warszawa"
"30-300-Kraków"

Aby wyodrębnić nazwę miasta, używasz formuły:

=TEKST.PO(A2;"-";2)

Funkcję wstawiasz do komórki B2. Następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszej pozycji, wynik to:

 • W komórce B2: „Warszawa”
 • W komórce B3: „Kraków”

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórce A2.
 2. Wyodrębnia tekst po drugim myślniku.
 3. Otrzymany wynik to nazwa miasta.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, do której chcesz wstawić wyodrębniony tekst – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję TEKST.PO (TEXTAFTER).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • W polu Tekst (Text), kliknij w arkuszu na komórkę, zawierającą tekst do przeszukania – A2.
  • W polu Separator (Delimiter), wprowadź myślnik -.
  • W polu numer_instancji (instance_num), wprowadź wartość 2.
  • W tym przykładzie pozostałe pola argumentów funkcji możesz pominąć – pozostaw je puste
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlona nazwa miasta.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych i uzyskać nazwy miast w sąsiednich komórkach, umieść kursor w komórce B2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz mysz, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie wyodrębniając nazwy miast z kolumny A na podstawie separatora.

Dla omawianego przykładu funkcja zwróci ten sam wynik jeżeli argument numer_instancji (instance_num) będzie równy minus jeden -1

=TEKST.PO(A2; "-";-1)