Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.


Angielska nazwa funkcji: AVERAGEIFS

Funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW pozwala na obliczenie średniej arytmetycznej dla określonego zakresu danych, ale tylko dla tych obserwacji, które spełniają jedno lub więcej kryteriów. Ta funkcja może być nieoceniona w analizie danych, takich jak wyniki sprzedaży czy statystyki zespołu.

Struktura argumentów funkcji ŚREDNIA.WARUNKÓW:

ŚREDNIA.WARUNKÓW(średnia_zakres; zakres1; kryterium1; [zakres2; kryterium2]... )
 • średnia_zakres – to zakres komórek, z których chcemy obliczyć średnią.
 • zakres1 – pierwszy zakres komórek, który chcemy przeszukać pod kątem konkretnego kryterium.
 • kryterium1 – pierwsza wartość (lub wyrażenie) do przeszukania w zakresie1.
 • zakres2, kryterium2 (opcjonalnie) – pary kolejnych zakresów i kryteriów do uwzględnienia.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś menedżerem ds. zasobów ludzkich i posiadasz tabelę z wynikami testów kwalifikacyjnych kandydatów na różne stanowiska. Chciałbyś obliczyć średni wynik dla kandydatów na stanowisko „Analityk”, którzy zdali egzamin po 2020 roku.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Twoja tabela prezentuje się następująco:

Stanowisko Rok zdania egzaminu Wynik egzaminu
Analityk 2022 85
Programista 2021 90
Analityk 2019 75
Analityk 2022 88
Programista 2022 92

Jeśli chcesz obliczyć średni wynik dla kandydatów na stanowisko „Analityk”, którzy zdali po 2020, używasz formuły:

=ŚREDNIA.WARUNKÓW(C2:C6; A2:A6; "Analityk"; B2:B6; ">2020")

Wyjaśnienie:

 • A2:A6 to zakres, w którym szukasz „Analityk”.
 • B2:B6 to zakres, w którym szukasz roku zdania większego niż „2020”.
 • C2:C6 to zakres, z którego obliczasz średni wynik.

Po wpisaniu formuły otrzymasz wynik 86,5, co oznacza, że średni wynik kandydatów na stanowisko „Analityk”, którzy zdali egzamin po 2020 roku, wynosi 86,5.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja przeszukuje zakres A2:A6 w poszukiwaniu wszystkich wystąpień „Analityk”.
 2. Następnie, dla każdego wystąpienia „Analityk”, funkcja przeszukuje odpowiadający zakres B2:B6 w poszukiwaniu lat większych niż „2020”.
 3. Dla każdego przypadku, gdy oba kryteria są spełnione, funkcja bierze odpowiadającą jej wartość z zakresu C2:C6.
 4. Funkcja oblicza średnią z tych wartości, dając końcowy wynik 86,5.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce B7.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Więcej Funkcji (More Functions), a następnie wybierz funkcje Statystyczne (Statistical).
 4. Na liście funkcji statystycznych odszukaj i kliknij funkcję ŚREDNIA.WARUNKÓW (AVERAGEIFS).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Zakres średniej (Average Range), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek od C2 do C6, z którego chcesz obliczyć średnią.
  • Kliknij w polu Zakres1 (Range1), a następnie zaznacz pierwszy zakres komórek od A2 do A6, gdzie szukasz „Analityk”.
  • W polu Kryterium1 (Criteria1) wprowadź wartość „Analityk”.
  • Kliknij w polu Zakres2 (Range2) i zaznacz zakres B2:B6, w którym szukasz roku zdania większego niż „2020”.
  • W polu Kryterium2 (Criteria2) wprowadź wartość „>2020”.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce B7, zostanie wyświetlony wynik, który w tym przykładzie to średnia wartość wyników kandydatów na stanowisko „Analityk”, którzy zdali egzamin po 2020 roku.