Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje wyszukiwania

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Angielska nazwa funkcji: VLOOKUP

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO w Excelu pozwala na wyszukiwanie wartości na liście lub w kolumnie tabeli i zwrócenie powiązanej wartości z innej kolumny w tym samym wierszu. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy chcemy odnaleźć informacje na podstawie pewnego klucza. Funkcja znajdzie swoje zastosowanie między innymi w następujących sytuacjach:

 • Wyszukiwanie ceny części samochodowej na podstawie jej numeru w bazie części.
 • Odnalezienie nazwiska pracownika na podstawie jego identyfikatora zapisanego w katalogu pracowników.
 • Znalezienie nazwy produktu na podstawie jego kodu w bazie produktów.
 • Wyszukiwanie informacji o dacie ważności produktu na podstawie numeru partii w magazynie.
 • Odnalezienie opisu usługi na podstawie jej kodu z katalogu usług.

Struktura argumentów funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_wartość, tabela_tablica, nr_kolumny, [przeszukiwany_zakres])

Opis argumentów:

 • szukana_wartość (lookup_value): Wartość, którą chcemy znaleźć. Musi znajdować się w pierwszej kolumnie zakresu określonego w argumencie tabela_tablica.
 • tabela_tablica (table_array): Zakres komórek, w którym funkcja ma znaleźć szukaną_wartość oraz wartości do zwrócenia. Pierwsza kolumna w zakresie musi zawierać wartość szukana_wartość.
 • nr_kolumny (col_index_num): Numer kolumny w zakresie, który zawiera wartość do zwrócenia.
 • [przeszukiwany_zakres] ([range_lookup]): Wartość logiczna określająca, czy funkcja ma znaleźć dopasowanie przybliżone czy dokładne. Może przyjmować wartości: 1/PRAWDA (dopasowanie przybliżone) lub 0/FAŁSZ (dopasowanie dokładne).

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że prowadzisz sklep z częściami samochodowymi i masz tabelę z numerami części oraz ich cenami. Chcesz teraz znaleźć cenę konkretnej części na podstawie jej numeru, który wybierasz z listy rozwijanej w komórce A2.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Numer części | Cena
-------------|-----
101 | 150 PLN
102 | 200 PLN

W komórce A2 masz listę rozwijaną, z której możesz wybrać numer części. Aby znaleźć cenę wybranej części, używasz formuły:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(A2;D:E;0)

Funkcję wstawiasz do komórki obok listy rozwijanej, np. w komórce B2.

Jeśli z listy rozwijanej w komórce A2 wybierzesz część o numerze 101, w komórce B2 zostanie wyświetlona cena 150 PLN.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje numer części wybrany z listy rozwijanej w komórce A2.
 2. Wyszukuje ten numer w kolumnie D.
 3. Zwraca odpowiadającą mu cenę z kolumny E.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok listy rozwijanej w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje wyszukiwania i odwołania (Lookup & Reference Functions).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO (VLOOKUP).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu szukana_wartość (lookup_value), a następnie w arkuszu kliknij na komórkę z listą rozwijaną – A2.
  • Kliknij w polu tabela_tablica (table_array), a następnie zaznacz zakres kolumn od D do E. To ten zakres, w którym chcesz znaleźć szukaną wartość oraz wartość do zwrócenia.
  • W polu nr_kolumny (col_index_num) wpisz 2, ponieważ chcesz zwrócić wartość z drugiej kolumny zakresu.
  • W polu [przeszukiwany_zakres] ([range_lookup]) wybierz FAŁSZ (FALSE) dla dokładnego dopasowania.
 6. Kliknij OK. Wynik powinien się pojawić w wybranej komórce.