Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje wyszukiwania

Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO

This is a preview lesson

Register or sign in to take this lesson.

Angielska nazwa funkcji: HLOOKUP

Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO w Excelu znajduje kolumnę w której jest interesujący nas element, a następnie w tej kolumnie schodzi do wiersza z wartością odpowiadającą poszukiwanemu elementowi. Funkcja ta będzie przydatna w następujących sytuacjach:

 • Wyszukiwanie ceny produktu na podstawie jego kodu umieszczonego w górnym wierszu tabeli cen.
 • Odnalezienie nazwiska pracownika na podstawie jego identyfikatora umieszczonego w górnym wierszu tabeli pracowników.
 • Znalezienie nazwy dostawcy na podstawie numeru identyfikacyjnego z górnego wiersza listy dostawców.
 • Wyszukiwanie informacji o dacie ważności produktu na podstawie numeru partii w górnym wierszu tabeli magazynowej.
 • Odnalezienie opisu usługi na podstawie jej kodu z górnego wiersza katalogu usług.

Struktura argumentów funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO:

=WYSZUKAJ.POZIOMO(szukana_wartość, tabela_tablica, nr_indeksu_wiersza, [przeszukiwany_zakres])

Opis argumentów:

 • szukana_wartość (lookup_value): Wartość, którą chcemy znaleźć. Może to być liczba, tekst, wartość logiczna itp.
 • tabela_tablica (table_array): Zakres lub tablica, w której chcemy znaleźć szukaną wartość.
 • nr_indeksu_wiersza (row_index_num): Numer wiersza, z którego chcemy zwrócić wynik.
 • [przeszukiwany_zakres] ([range_lookup]): (Opcjonalnie) Wartość logiczna określająca, czy funkcja ma znaleźć dokładne czy przybliżone dopasowanie.

Praktyczny przykład biznesowy:

Załóżmy, że prowadzisz firmę sprzedającą różne produkty i masz tabelę z kodami produktów umieszczonymi w górnym wierszu oraz ich cenami w kolejnych wierszach. Chcesz teraz znaleźć cenę konkretnego produktu na podstawie jego kodu, który wybierasz z listy rozwijanej.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


| 1001 | 1002
---------------|------|-----
Cena | 150 PLN | 200 PLN

W komórce A2 masz listę rozwijaną, z której możesz wybrać kod produktu. Aby znaleźć cenę wybranego produktu, używasz formuły:

=WYSZUKAJ.POZIOMO(A2, B1:C2, 2)

Funkcję wstawiasz do komórki obok listy rozwijanej, np. w komórce B2.

Jeśli z listy rozwijanej w komórce A2 wybierzesz produkt o kodzie 1001, w komórce B2 zostanie wyświetlona cena 150 PLN.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje kod produktu wybrany z listy rozwijanej w komórce A2.
 2. Wyszukuje ten kod w górnym wierszu tabeli.
 3. Zwraca odpowiadającą mu cenę z wiersza określonego przez nr_indeksu_wiersza, w tym przypadku z drugiego wiersza.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok listy rozwijanej w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje wyszukiwania i odwołania (Lookup & Reference Functions).
 4. Na liście funkcji odszukaj i kliknij funkcję WYSZUKAJ.POZIOMO (HLOOKUP).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Szukana wartość (Lookup Value), a następnie w arkuszu kliknij na komórkę z wartością, którą chcesz wyszukać – na przykład A2.
  • Kliknij w polu Tabela tablica (Table Array), a następnie wybierz zakres komórek, w których chcesz przeszukać wartość.
  • Kliknij w polu Nr indeksu wiersza (Row Index Num) i wprowadź numer wiersza, z którego chcesz zwrócić wartość.
  • W polu Przeszukiwany zakres (Range Lookup), możesz określić, czy chcesz dokładne dopasowanie (FAŁSZ) czy przybliżone (PRAWDA). Jeśli nie jesteś pewien, co wybrać, możesz pominąć ten krok – funkcja użyje domyślnych ustawień.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce zostanie wyświetlona wartość zwrócona przez funkcję WYSZUKAJ.POZIOMO.