Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja PODZIEL.TEKST

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: TEXTSPLIT

Funkcja PODZIEL.TEKST w Excelu pozwala na dzielenie ciągów tekstowych przy użyciu separatorów kolumn i wierszy. Jest to funkcja odwrotna do funkcji POŁĄCZ.TEKSTY, umożliwiająca rozdzielanie tekstu na różne komórki na podstawie określonego separatora.

Struktura argumentów funkcji PODZIEL.TEKST:

=PODZIEL.TEKST(tekst; separator_kolumn; [separator_wierszy]; [ignoruj_puste]; [tryb_dopasowania]; [wypełnij_wartością])

Opis argumentów:

 • tekst – Tekst, który chcesz podzielić.
 • separator_kolumn – symbol lub tekst wskazujący miejsce, w którym tekst oryginalny ma być dzielony na kolumny (podział tekstu w poziomie).
 • separator_wierszy – symbol lub tekst wskazujący miejsce, w którym tekst oryginalny ma być dzielony na wiersze (czyli wynik zostanie wyświetlony w kolumnie – podział tekstu w pionie), argument opcjonalny.
 • ignoruj_puste – Określ PRAWDA, aby ignorować kolejne separatory. Domyślnie FAŁSZ, co tworzy pustą komórkę. Opcjonalne.
 • tryb_dopasowania:
  • Wybierz 1 – aby przeprowadzić dopasowanie bez uwzględniania wielkości liter.
  • Domyślnie 0 – oznacza dopasowanie z uwzględnieniem wielkości liter. Opcjonalne.
 • wypełnij_wartością – Wartość, którą chcesz wypełnić wynik. Domyślnie jest to #N/A.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że masz listę pracowników z tytułem grzecznościowym, imieniem i nazwiskiem w jednej komórce, oddzielone przecinkiem.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:


Tytuł i Nazwisko
"Pan,Jan,Kowalski"
"Pani,Anna,Nowak"

Aby podzielić te dane, używasz formuły:

=PODZIEL.TEKST(A2; ",")

Funkcję wstawiasz do komórki B2. Następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych.

W przypadku pierwszej pozycji, wynik to:

 • W komórce B2: „Pan”
 • W komórce C2: „Jan”
 • W komórce D2: „Kowalski”

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórce A2.
 2. Dzieli tekst według przecinka.
 3. Otrzymane wyniki to „Pan”, „Jan” i „Kowalski”.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz podzielić tekst – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Formuły (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję PODZIEL.TEKST (TEXTSPLIT).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • W polu Tekst, kliknij w arkuszu na komórkę, zawierającą tekst do podzielenia – A2.
  • W polu Separator kolumn, wprowadź przecinek ,.
  • W tym przykładzie pozostałe pola argumentów funkcji możesz pominąć – pozostaw je puste
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlony pierwszy fragment podzielonego tekstu, czyli tytuł grzecznościowy.
 8. Aby skopiować funkcję do końca zakresu danych i uzyskać kolejne fragmenty tekstu w sąsiednich komórkach, umieść kursor w komórce B2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do końca zakresu danych.
 9. Puść klawisz mysz, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie dzieląc teksty z kolumny A na podstawie separatora.