Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja ŚREDNIA.JEŻELI

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: AVERAGEIF

Funkcja ŚREDNIA.JEŻELI służy do obliczania średniej arytmetycznej wartości danych, które spełniają określone kryterium. Na przykład, jeśli chcemy poznać średnią ocenę studentów z konkretnego kierunku lub średnią wartość sprzedaży dla konkretnego produktu, funkcja ta jest idealna. Dzięki niej nie musimy ręcznie wybierać i obliczać odpowiednich wartości – funkcja robi to za nas automatycznie.

Struktura argumentów funkcji ŚREDNIA.JEŻELI:

ŚREDNIA.JEŻELI(zakres; kryterium; [średnia_zakres])
 • zakres – to zakres komórek, który chcemy przeszukiwać pod kątem konkretnego kryterium.
 • kryterium – wartość (lub wyrażenie), której szukamy w zakresie.
 • [średnia_zakres] (opcjonalnie) – to zakres komórek, z których chcemy obliczyć średnią wartość. Jeśli nie jest podane, średnia jest obliczana z podanego zakresu (pierwszego argumentu).

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś nauczycielem w szkole i posiadasz tabelę z ocenami studentów z różnych kierunków. Chcesz dowiedzieć się, jaka jest średnia ocena studentów z kierunku „informatyka”.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Kierunek Ocena
Informatyka 4
Matematyka 5
Informatyka 5
Fizyka 4.5
Informatyka 3.5

Jeśli chcesz obliczyć średnią ocenę tylko dla kierunku „Informatyka”, możesz użyć formuły:

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A6; "Informatyka"; B2:B6)

W tym przypadku:

 • A2:A6 to zakres, w którym szukasz kierunku „Informatyka”.
 • "Informatyka" to kryterium wyszukiwania.
 • B2:B6 to zakres, z którego obliczasz średnią ocenę.

Gdy wpiszesz powyższą formułę, otrzymasz wynik 4.17 (zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku), co oznacza, że średnia ocena studentów z kierunku „Informatyka” wynosi 4.17.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja przeszukuje zakres A2:A6 w poszukiwaniu wszystkich wystąpień „Informatyka”.
 2. Dla każdego wystąpienia „Informatyka” w zakresie A2:A6, funkcja bierze odpowiadającą jej wartość z zakresu B2:B6.
 3. Wszystkie te wartości są sumowane i dzielone przez ich ilość, co daje końcowy wynik 4.17.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik – na przykład obok tabeli w komórce B10.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Więcej Funkcji (More Functions), a następnie wybierz funkcje Statystyczne (Statistical).
 4. Na liście funkcji statystycznych odszukaj i kliknij funkcję ŚREDNIA.JEŻELI (AVERAGEIF).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Zakres (Range), a następnie w arkuszu zaznacz zakres komórek od A2:A6, gdzie szukasz „Informatyka”.
  • W polu Kryterium (Criteria) wprowadź wartość „Informatyka”.
  • Kliknij w polu Średnia_zakres (Average_range) i zaznacz zakres B2:B6, z którego chcesz obliczyć średnią ocenę.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W wybranej komórce B10, zostanie wyświetlony wynik, który w tym przypadku to 4.17 – oznaczający średnią ocenę studentów z kierunku „Informatyka”.