Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje tekstowe

Funkcja FRAGMENT.TEKSTU

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Opis funkcji FRAGMENT.TEKSTU

Angielska nazwa funkcji: MID

Funkcja FRAGMENT.TEKSTU w Excelu pozwala zwrócić określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od wybranej pozycji.

Struktura argumentów funkcji FRAGMENT.TEKSTU:

FRAGMENT.TEKSTU(tekst, pozycja_startowa, liczba_znaków)
 • tekst – ciąg tekstowy, z którego chcesz wyciągnąć fragment.
 • pozycja_startowa – pozycja w ciągu tekstowym, od której chcesz zacząć ekstrakcję.
 • liczba_znaków – liczba znaków, które chcesz zwrócić zaczynając od pozycji_startowej.

Przykład praktyczny:

Załóżmy, że analizujesz dane i chcesz wydobyć środkowy fragment tekstu z dłuższego ciągu tekstowego.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Tekst
"ABCDEF1234XYZ"
"JKLMNOP3456TUV"
"STUVWX7890RST"

Aby poznać środkowy fragment tekstu, używasz formuły:

=FRAGMENT.TEKSTU(A2, 7, 4)

Funkcję wstawiasz do komórki B2, a następnie kopiujesz w dół do końca zakresu danych. W przypadku pierwszego ciągu tekstowego, wynik to „1234” (bo „ABCDEF1234XYZ” ma „1234” jako fragment tekstu zaczynając od siódmej pozycji).

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja analizuje tekst w komórce A2.
 2. Wyciąga 4 znaki z tego ciągu, zaczynając od siódmej pozycji.
 3. Otrzymany wynik to „1234”.

Możesz używać tej funkcji w połączeniu z innymi funkcjami tekstowymi w Excelu, aby przetwarzać i analizować dane tekstowe w bardziej zaawansowany sposób.

Instrukcja wstawienia funkcji za pomocą Biblioteki funkcji:

 1. W arkuszu kliknij na komórkę, w której chcesz wyświetlić fragment tekstu – na przykład obok tabeli w komórce B2.
 2. Przejdź na wstążce do karty Funkcje (Formulas).
 3. Na tej karcie odszukaj grupę Funkcje tekstowe (Text Functions).
 4. Na liście funkcji tekstowych odszukaj i kliknij funkcję FRAGMENT.TEKSTU (MID).
 5. W oknie argumentów funkcji:
  • Kliknij w polu Tekst (Text), a następnie w arkuszu zaznacz komórkę A2, z której chcesz wyciągnąć fragment tekstu.
  • W polu pozycja_startowa (start_position) wpisz wartość, od której chcesz zacząć, na przykład „7”.
  • W polu liczba_znaków (number_of_characters) wpisz wartość, ile znaków chcesz zwrócić, na przykład „4”.
 6. Naciśnij przycisk OK.
 7. W komórce B2 zostanie wyświetlony wynik, który w tym przypadku to 1234.
 8. Teraz, aby skopiować funkcję do końca zakresu danych, umieść kursor w komórce B2, przeciągnij dolny prawy róg komórki do miejsca, gdzie chcesz zakończyć kopiowanie, np. do komórki B4.
 9. Puść mysz, funkcja zostanie skopiowana do wybranego zakresu, automatycznie obliczając fragment tekstu dla każdej kolejnej komórki w kolumnie A.