Excel

0 of 78 lessons complete (0%)

Funkcje agregujące

Funkcja ŚREDNIA

You don’t have access to this lesson

Please register or sign in to access the course content.

Angielska nazwa funkcji: AVERAGE

Funkcja ŚREDNIA jest używana w Excelu do obliczania średniej arytmetycznej w określonym zakresie komórek.

Struktura argumentów funkcji ŚREDNIA:

ŚREDNIA(liczba1; [liczba2]; ...)
 • liczba1 – pierwsza liczba, wartość lub zakres, dla którego chcesz obliczyć średnią.
 • liczba2, … (opcjonalnie) – dodatkowe liczby lub zakresy do włączenia w obliczenie średniej.

Przykład z życia biznesowego:

Załóżmy, że jesteś księgowym i potrzebujesz obliczyć średnią miesięcznych wydatków firmy. Masz kolumnę w Excelu z wydatkami z każdego dnia miesiąca.

Przykład zastosowania funkcji w Excelu:

Masz następującą tabelę:

Data Wydatki
01.01 500
02.01 300
03.01 700
04.01 200

Aby obliczyć średnią wydatków za te dni, używasz formuły:

=ŚREDNIA(B2:B5)

W tym przypadku:

 • B2:B5 to zakres komórek z wydatkami, dla których chcesz obliczyć średnią.

Wpisując powyższą formułę, otrzymasz wynik 425, co oznacza, że średnie wydatki w tych dniach wyniosły 425.

Działanie funkcji w opisanym przykładzie:

 1. Funkcja przeszukuje zakres B2:B5.
 2. Oblicza średnią wszystkich wartości w tym zakresie.
 3. Otrzymany wynik to 425.

Taki sam efekt można uzyskać za pomocą ikonki Autosumowanie (AutoSum):

 1. W arkuszu znajdź i kliknij na komórkę B6, do tej komórki zostanie wstawiona formuła.
 2. Przejdź na wstążce do karty Narzędzia główne (Home Tab).
 3. Znajdź ikonkę Autosumowanie (AutoSum) (zwykle przedstawiona jest jako symbol sigma: Σ) i kliknij znajdującą się obok niej ikonkę strzałki skierowanej w dół.
 4. Zostanie rozwinięta lista ukrytą pod tą ikonką.
 5. Z listy wybierz funkcję Średnia (Average).
 6. Excel automatycznie wykryje zakres komórek do obliczenia średniej i wstawi formułę do komórki B6.
 7. Jeśli zakres jest poprawny, naciśnij klawisz Enter.
 8. W komórce B6 zostanie wyświetlony wynik średniej, który powinien wynosić 425.