Opublikowano

Drukowanie siatki Excela, nagłówków kolumn i wierszy

Drukując dokument przygotowany w Excelu na wydruku nie pojawi się siatka komórek, nagłówki kolumn ani też nagłówki wierszy. Po wydrukowaniu prostego zestawienia będzie ono wyglądało tak jak na rysunku poniżej.

Prosta tabela
Podgląd wydruku

Istnieje jednak możliwość takiego ustawienia wydruku, aby pojawiła się na nim siatka komórek oraz nagłówki kolumn i wierszy. W tym celu na wstążce programu Excel należy przejść do karty Układ strony i kliknąć ikonkę Tytuły wydruku.

Na ekranie zostanie wyświetlone okienko Ustawienia strony. W oknie tym, w sekcji Drukuj należy zaznaczyć opcje: Linie siatki oraz Nagłówki wierszy i kolumn.

Po zatwierdzeniu wyboru i wydrukowaniu dokumentu lub włączeniu podglądu wydruku, na wydruku będą widoczne linie siatki oraz nagłówki kolumn i wierszy, tak jak na poniższym rysunku.

Wydruk z liniami siatki oraz nagłówkami wierszy i kolumn
Opublikowano

Dodawanie i usuwanie komórek z zaznaczonych zakresów

Każdy z nas potrafi zaznaczać komórki w Excelu za pomocą myszko albo klawiatury. Niesąsiadujące zakresy zaznaczane są przez przytrzymanie na klawiaturze przycisku Ctrl. Co jedank zrobić, gdy do istniejących już zaznaczonych obszarów należy dodać nowe, lub usunąć niechciane zaznaczone zakresy lub chemy zapamiętać zaznaczone już zakresy, żeby dodając nowe przez przyadek nie utracić istniejących.

W celu stosujemy opcję rozszerzonego zaznaczania. W celu uruchomienia tego trybu należy na klawiaturze wcisnąć przyciski Shift F8.

Zaznaczanie dodatkowych zakresów komórek

W celu dodania do zaznaczonego zakresu nowych niesąsiadujących ze sobą zakresów komórek należy:

 1. Zaznaczyć pierwszy zakres komórek (jeżeli nie był wcześniej zaznaczony).
 2. Na klawaiturze wcisnąć klawisze Shift F8.
 3. Zaznaczyć kolejne zakresy przy użyciu myszki lub klawiatury.
 4. Aby wyłączyć zapamiętanie zaznaczonych komórek na klawiaturze ponownie należy wcisnąć przyciski Shift F8 lub przycisk Esc.

Usuwanie zbędnego zaznaczenia

Jeżeli chcemy usunąć zaznaczenie z niektórych komórek, pozostawiając inne komórki zaznaczone należy:

 1. Na klawaiturze wcisnąć klawisze Shift F8.
 2. W ramch zaznaczonego zakresu przy użyciu myszki lub klawiatury wybrać komórki, które nie mają być zazanczone.
 3. Wyłączyć tryb rozszerzonego zaznacznania wciskając na klawiaturze przyciski Shift F8 lub przycisk Esc.
Opublikowano

Blokowanie hasłem wybranych komórek

Włączając w Excelu ochronę arkusza następuje zablokowanie do edycji wszystkich komórek, w tym momencie nasuwa się pytanie co zrobić, aby zablokować do edycji tylko kilka wybranych komórek, a wszystkie pozostałe pozostawić odblokowane z możliwością edycji. Rozwiązanie tego problemu przebiega dwuetapowo.

Pierwszym etapem jest odblokowanie do edycji całego arkusza. Drugi krok polega na zablokowaniu tylko wybranych komórek.

Odblokowanie całego arkusza

Zaznacz cały arkusz, możesz to zrobić za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL + A lub klikając przycisk w kształcie trójkąta znajdujący się w lewym górnym rogu arkusza.

Następnie wywołaj okienko Formatowania komórek. Kliknij prawym klawiszem myszy na zaznaczony arkusz i z wyświetlonego menu wybierz opcję Formatuj komórki… możesz także użyć skrótu klawiaturowego CTRL+1.

W oknieku Formatowanie komórek przejdź do karty Ochrona i odznacz opcję Zablokuj, tak jak pokazano to na poniższym rysunku. Następnie kliknij przycisk OK. W efekcie po założeniu ochrony na arkusz wszystkie komórki będą dostępne do edycji.

Zablokowanie wybranych komórek

Zaznacz komórki, które chcesz zablokować do edycji. Jeżeli komórki nie sąsiadują ze sobą , podczas zaznaczania wciśnij na klawiaturze przycisk CTRL.

Następnie wywołaj okienko Formatowania komórek. Kliknij prawym klawiszem myszy na jedną z zaznaczonych komórek i z wyświetlonego menu wybierz opcję Formatuj komórki… możesz także użyć skrótu klawiaturowego CTRL+1.

W oknieku Formatowanie komórek przejdź do karty Ochrona i zaznacz opcję Zablokuj, tak jak pokazano to na poniższym rysunku. Następnie kliknij przycisk OK. W efekcie po założeniu ochrony na arkusz wybrane komórki będą zablokowane do edycji.

Teraz przejdź na wstążce do karty Recenzja i kliknij ikonkę Chroń Arkusz. Ustal hasło do ochrony arkusza i potwierdź je w kolejnym okienku.

Teraz wybrane przez Ciebie komórki są chronione hasłem, pozostałe komórki w arkuszu są dostępne do edycji.

Opublikowano

Czy w Excelu można ukryć zawartość komórki?

O ile w Excelu w łatwy sposób można ukryć wiersz lub kolumnę, to w odniesieni do pojedynczych komórek nie istnieje proste narzędzie. Można sobie jednak z tym zadaniem poradzić w dość łatwy sposób.

Pierwszym krokiem jest zmiana formatowania komórki na format niestandardowy. W tym celu należy zaznaczyć komórkę lub komórki, których wartość ma zostać ukryta. Następnie kliknij na zaznaczone komórki prawym klawiszem myszki i wybierz opcję Formatuj komórki. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko Formatowania komórek, okienko to możesz wywołać także za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+1.

W okienku formatowania komórek przejdź do karty Liczby i z dostępnej listy kategorii formatowania komórek wybierz kategorię niestandardową. W polu Typ wpisz kod składający się z trzech średników.

;;;

Kod ten ukrywa wartość wpisaną do komórki. Dzięki temu komórka będzie wyglądała na pustą.

W efekcie opisanych powyżej działań, została ukryta wartość w komórce, jednak jest ona nadal widoczna na pasku formuły, co pokazuje poniższy rysunek.

Kolejnym krokiem jest ukrycie wartości na pasku formuły. W tym celu należy zaznaczyć ponownie komórkę lub komórki, których wartości mają zostać ukryte, a następnie wywołać tak jak poprzednio okienko Formatowania komórek. W okienku formatowania komórek należy przełączyć się do karty Ochrona i zaznaczyć pole Ukryj. Dla Excela jest to komunikat, że w momencie ochrony arkusza hasłem wartość z komórki nie będzie wyświetlana na pasku formuły.

Ostatnią czynnością jest włączenie ochrony arkusza. Na wstążce programu przejdź do karty Recenzja i kliknij ikonkę Chroń arkusz.

Na ekranie zostanie wyświetlone okienko. W polu hasło, wpisz wymyślone przez siebie hasło, potwierdź je wciskając przycisk Ok. W kolejnym okienku potwierdź hasło i ponownie wciśnij przycisk Ok. Założenie hasła na arkusz spowoduje zablokowanie komórek do edycji. Jeżeli chcesz edytować wybrane komórki w arkuszu, to musisz je przed założeniem hasła odblokować do edycji.

Jak zablokować do edycji tylko wybrane komórki przeczytasz TUTAJ

Opublikowano

Kolejność działań matematycznych w Excelu

Kolejność działań matematycznych określa, które z obliczeń mają być wykonane jako pierwsze, aby osiągnąć prawidłowy wynik. Kolejność działań matematycznych w Excelu jest taka sama jakiej uczyliśmy się w szkole na matematyce.

Najpierw wykonaj obliczenia w nawiasach, później oblicz potęgi i pierwiastki, następnie wykonaj mnożenie i dzielenie, a na końcu dodawanie i odejmowanie.

Jeżeli w obliczeniach następuje po sobie mnożenie i dzielenie lub dodawanie i odejmowanie, to obliczenia wykonujemy po kolei tak jak są zapisane, czyli od lewej do prawej strony.

Opublikowano

pdf Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II

[twocol_one]

Autor:
John Walkenbach, Michael Alexander

ISBN:

Cena:


[/twocol_one]

[twocol_one_last]


Wykorzystaj możliwości Excela w zarządzaniu!
Jeżeli masz przed sobą setki, a może tysiące lub miliony danych, z których chcesz wyciągnąć celne wnioski, potrzebujesz narzędzia, które pomoże Ci to ogarnąć. Mowa oczywiście o Excelu. Nieważne, kim jesteś – studentem, księgowym, menedżerem czy prezesem – na 100% docenisz drzemiący w nim potencjał!

Dzięki tej książce dowiesz się, jak wyłuskać najistotniejsze informacje z morza danych. W trakcie lektury nauczysz się błyskawicznie przygotowywać raporty oraz prezentacje. Przekonasz się, że tabele przestawne wcale nie muszą być takie straszne, oraz zobaczysz najlepsze techniki prezentacji tendencji czy oceny efektywności w realizacji celów. Kolejne wydanie książki zostało zaktualizowane, ulepszone i rozszerzone o mnóstwo nowych, przydatnych wiadomości. Dowiesz się, jak importować dane z bazy SQL Server oraz jak wykorzystać możliwości dodatku Power View. Książka ta jest idealną pozycją dla tonących w gąszczu danych!

Dzięki tej książce:

poznasz narzędzia Excela w zakresie analizy i prezentacji danych
opanujesz najlepsze techniki projektowania tabel
przygotujesz czytelne raporty
wykorzystasz w pełni możliwości Excela
Uratuj się z morza danych!
[/twocol_one_last]

Opublikowano

MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko (ebook)

[twocol_one]

Autor:
Piotr Wróblewski

ISBN:

Cena:


[/twocol_one]

[twocol_one_last]

Poznaj najwa¿niejsze mo¿liwo¶ci pakietów Microsoft Office 2013 i Microsoft Office 365!

 • Naucz siê sprawnie korzystaæ z narzêdzi nowej wersji MS Office
 • Stwórz b³yskawicznie materia³y reklamowe u¿ywaj±c programu Publisher
 • Dowiedz siê, jak uzyskaæ zdalny dostêp do danych dziêki us³udze SkyDrive
 • Poznaj najlepsze metody wymiany plików i skutecznej pracy zespo³owej

Microsoft Office 2013 to kolejna wersja najpopularniejszego na ¶wiecie pakietu aplikacji biurowych. Jej twórcy wykorzystali najlepsze rozwi±zania znane z edycji 2010 i kreatywnie je rozwinêli, aby zapewniæ u¿ytkownikom wysoki komfort i wiêksz± wydajno¶æ pracy przy zachowaniu du¿ej elastyczno¶ci dostêpnych narzêdzi. Nowe wydanie MS Office oferuje bowiem wiele usprawnieñ u³atwiaj±cych wykonywanie typowych, czêsto powtarzanych operacji, a tak¿e liczne funkcje zapewniaj±ce efektywn± pracê zespo³ow± oraz narzêdzia umo¿liwiaj±ce edytowanie nowych formatów plików (PDF!) i korzystanie z danych przechowywanych w chmurze. Nie inaczej jest z rozwi±zaniem Office 365, abonamentow±, dostêpn± przez sieæ wersj± pakietu, której mo¿liwo¶ci z pewno¶ci± zadowol± u¿ytkowników ceni±cych zdalny dostêp do aplikacji.

MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko to podrêcznik dla osób pragn±cych szybko i sprawnie poznaæ mo¿liwo¶ci najwa¿niejszych programów wchodz±cych w sk³ad nowej edycji pakietu. Z tej ksi±¿ki dowiesz siê, jak za pomoc± edytora Word tworzyæ atrakcyjne dokumenty tekstowe oraz jak przetwarzaæ dane liczbowe i przedstawiaæ je na wykresach arkusza kalkulacyjnego Excel. Poznasz równie¿ sposoby przygotowywania efektownych prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint oraz skutecznego zarz±dzania notatkami przy u¿yciu aplikacji OneNote. Uzupe³nieniem jest rozdzia³ o mo¿liwo¶ciach programu Outlook bêd±cego po³±czeniem wygodnego narzêdzia do zarz±dzania poczt± e-mail i elektronicznego terminarza. Opisom poszczególnych funkcji towarzysz± liczne æwiczenia praktyczne, dziêki którym bêdziesz móg³ natychmiast wypróbowaæ i utrwaliæ zdobyt± wiedzê.

 • Instalowanie pakietu Microsoft Office w systemach Windows i Mac OS
 • Zakup i u¿ywanie wersji abonamentowej (Office 365)
 • Edytowanie i formatowanie tekstu w Wordzie
 • Umieszczanie w dokumentach tabel, grafik, spisów tre¶ci i innych elementów
 • Edytor równañ matematycznych i korespondencja seryjna
 • Praca zespo³owa z u¿yciem pakietu Microsoft Office
 • Przetwarzanie i analizowanie danych za pomoc± programu Excel
 • Tworzenie wykresów i przeprowadzanie symulacji w Excelu
 • Opracowywanie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint
 • Korzystanie z mo¿liwo¶ci elektronicznego notatnika OneNote
 • U¿ywanie makr i aplikacji Visual Basic for Applications w Excelu
 • Zabezpieczanie zawarto¶ci dokumentów pakietu Microsoft Office
 • Korzystanie z poczty elektronicznej w programie Outlook
 • Zarz±dzanie zadaniami i u¿ywanie kalendarzy Outlooka

Rozpocznij samodzieln± pracê z najnowszym pakietem biurowym firmy Microsoft!

[/twocol_one_last]

Opublikowano

pdf Egzamin 70-347 Udostępnianie usług Office 365

[twocol_one]Wystąpił błąd. Nie znaleziono takiej ksiązki.
[/twocol_one]

[twocol_one_last]

Książka ułatwia zdobycie umiejętności potrzebnych do zdania egzaminu 70-347 firmy Microsoft i opanowanie biegłości koniecznej do bezpiecznego i sprawnego udostępniania usług Microsoft Office 365 w dowolnym środowisku. Książka została opra-cowana z myślą o doświadczonych pracownikach IT, którzy chcą pogłębiać wiedzę i rozwijać karierę zawodową poprzez naukę logicznego myślenia i sprawnego podejmowania decyzji – elementów koniecznych do osiągnięcia poziomu MCSA. Opanuj umiejętności specjalistyczne omawiane w następujących zagadnieniach: • Zarządzanie klientami i urządzeniami użytkowników końcowych • Udostępnianie zbiorów witryn usługi Microsoft SharePoint Online • Konfigurowanie dla użytkowników aplikacji Microsoft Exchange Online i Skype for Business • Planowanie wdrożenia aplikacji Exchange Online i Skype for Business Cechy podręcznika Egzamin 70-347: • Zorganizowany według zagadnień egzaminacyjnych • Opisuje strategie postępowania w oparciu o warunkową analizę scenariusza • Przedstawia wskazówki przydatne podczas przygotowań do egzaminu opracowane szkoleniowców, konsultantów i administratorów systemów • W książce przyjęto założenie, że Czytelnik posiada doświadczenia z aplikacją Office 365 Admin Center oraz poznał działanie usług Exchange Online, Skype for Business, SharePoint Online, Office 365 ProPlus i Microsoft Azure Active Directory Informacje o egzaminie Egzamin 70-347 przede wszystkim sprawdza umiejętności i wiedzę potrzebną do bezpiecznego i sprawnego udostępniania usług Office 365 za pomocą aplikacji SharePoint Online, Exchange Online i Skype for Business. Informacje o certyfikacie firmy Microsoft Zdanie tego egzaminu ułatwia uzyskanie certyfikatu MCSA: Office 365 Solutions Associate, który zaświadcza o umiejętności przechodzenia do aplikacji biznesowych opartych na chmurze i zarządzania tymi aplikacjami za pomocą usług Office 365. Certyfikat ten można uzyskać, zdając egzamin 70-346: Managing Office 365 Identities and Requirements oraz egzamin Exam 70-347: Enabling Office 365 Services. Dodatkowe informacje: microsoft.com/learning O autorze Orin Thomas jest konsultantem, pisarzem, administratorem serwerów, wykładowcą oraz uzyskał tytuł Microsoft MVP, a w firmie Microsoft pełni funkcję Regional Director. Napisał ponad 30 książek wydanych przez Microsoft Press, a w tym Exam Ref 70-346 Managing ­Office 365 Identities and Requirements. Autor specjalizuje się w technologiach zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem sieci, zarządzaniem wiedzą i współpracą.

[/twocol_one_last]

Opublikowano

Wyznaczanie Najmniejszej Wspólnej Wielokrotności w Excelu

Na Problem wyznaczenia najmniejszej wspólnej wielokrotności NNW pojawia się najczęściej na lekcjach matematyki, kiedy to trzeba sprowadzić ułami do wspólnego mianownika.

Najmniejsza wspólna wielokrotność to taka liczba, która dzieli się bez reszty przez inne liczby.

Przykład 1

Mamy liczby 2 i 3. Wielokrotnościami tych liczb są 6, 12, 18,36, 648. Każda z tych liczb dzieli się bez reszty przez 2 i przez 3. Jednak najmniejszą wspólną wielokrotnością jest liczba 6.

Jak z pomocą Excela znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność?

W Excelu należy posłużyć się formułą NAJMN.WSP.WIEL jest to formuła należąca do grupy formuł Matematycznych i Trygonometrycznych.

Najmniejsza Wspólna Wielokrotność Formuła w Excelu

Po wybraniu formuły na Ekranie Pojawia się okienko argumentów funkcji. W poszczególne pola argumentów należy wpisać kolejne liczby, dla których poszukiwana jest najmniejsza wspólna wielokrotność.

Przykład 2

W poniższym przykładzie znajdziemy NWW za pomocą funki Excela dla liczb 15, 20, 35.

Na wstażce programu Excel, przejdź do karty Formuły. W grupie formuł odnajdź i wybierz funkcję NAJMN.WSP.WIEL. W okienku argumentów funkcji w kolejnych polach wpisz liczby 15, 20, 35, tak jak przedstawia to poniższy rysunek. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. W komórce otrzymasz wynik, liczbę 420, która jest Najmniejszą Wspólną Wielokrotnością.

Uwagi

 • NWW jest liczbą całkowitą,
 • Argumentami funkcji mogą być tylko liczby całkowite,
 • Jeżeli argument funkcji nie jest nie jest liczbą, funkcja zwraca wartość błędu #ARG!,
 • Jeżeli argument jest mniejszy od zera, funkcja zwraca wartość błędu #LICZBA!,
 • Jeżeli wynik funkcji NAJMN.WSP.WIELjest większy od 2do potęgi 53, to funkcja zwraca wartość błędu #LICZBA!.