Opublikowano

MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko (ebook)

[twocol_one]

Autor:
Piotr Wróblewski

ISBN:

Cena:


[/twocol_one]

[twocol_one_last]

Poznaj najwa¿niejsze mo¿liwo¶ci pakietów Microsoft Office 2013 i Microsoft Office 365!

 • Naucz siê sprawnie korzystaæ z narzêdzi nowej wersji MS Office
 • Stwórz b³yskawicznie materia³y reklamowe u¿ywaj±c programu Publisher
 • Dowiedz siê, jak uzyskaæ zdalny dostêp do danych dziêki us³udze SkyDrive
 • Poznaj najlepsze metody wymiany plików i skutecznej pracy zespo³owej

Microsoft Office 2013 to kolejna wersja najpopularniejszego na ¶wiecie pakietu aplikacji biurowych. Jej twórcy wykorzystali najlepsze rozwi±zania znane z edycji 2010 i kreatywnie je rozwinêli, aby zapewniæ u¿ytkownikom wysoki komfort i wiêksz± wydajno¶æ pracy przy zachowaniu du¿ej elastyczno¶ci dostêpnych narzêdzi. Nowe wydanie MS Office oferuje bowiem wiele usprawnieñ u³atwiaj±cych wykonywanie typowych, czêsto powtarzanych operacji, a tak¿e liczne funkcje zapewniaj±ce efektywn± pracê zespo³ow± oraz narzêdzia umo¿liwiaj±ce edytowanie nowych formatów plików (PDF!) i korzystanie z danych przechowywanych w chmurze. Nie inaczej jest z rozwi±zaniem Office 365, abonamentow±, dostêpn± przez sieæ wersj± pakietu, której mo¿liwo¶ci z pewno¶ci± zadowol± u¿ytkowników ceni±cych zdalny dostêp do aplikacji.

MS Office 2013/365 PL w biurze i nie tylko to podrêcznik dla osób pragn±cych szybko i sprawnie poznaæ mo¿liwo¶ci najwa¿niejszych programów wchodz±cych w sk³ad nowej edycji pakietu. Z tej ksi±¿ki dowiesz siê, jak za pomoc± edytora Word tworzyæ atrakcyjne dokumenty tekstowe oraz jak przetwarzaæ dane liczbowe i przedstawiaæ je na wykresach arkusza kalkulacyjnego Excel. Poznasz równie¿ sposoby przygotowywania efektownych prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint oraz skutecznego zarz±dzania notatkami przy u¿yciu aplikacji OneNote. Uzupe³nieniem jest rozdzia³ o mo¿liwo¶ciach programu Outlook bêd±cego po³±czeniem wygodnego narzêdzia do zarz±dzania poczt± e-mail i elektronicznego terminarza. Opisom poszczególnych funkcji towarzysz± liczne æwiczenia praktyczne, dziêki którym bêdziesz móg³ natychmiast wypróbowaæ i utrwaliæ zdobyt± wiedzê.

 • Instalowanie pakietu Microsoft Office w systemach Windows i Mac OS
 • Zakup i u¿ywanie wersji abonamentowej (Office 365)
 • Edytowanie i formatowanie tekstu w Wordzie
 • Umieszczanie w dokumentach tabel, grafik, spisów tre¶ci i innych elementów
 • Edytor równañ matematycznych i korespondencja seryjna
 • Praca zespo³owa z u¿yciem pakietu Microsoft Office
 • Przetwarzanie i analizowanie danych za pomoc± programu Excel
 • Tworzenie wykresów i przeprowadzanie symulacji w Excelu
 • Opracowywanie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint
 • Korzystanie z mo¿liwo¶ci elektronicznego notatnika OneNote
 • U¿ywanie makr i aplikacji Visual Basic for Applications w Excelu
 • Zabezpieczanie zawarto¶ci dokumentów pakietu Microsoft Office
 • Korzystanie z poczty elektronicznej w programie Outlook
 • Zarz±dzanie zadaniami i u¿ywanie kalendarzy Outlooka

Rozpocznij samodzieln± pracê z najnowszym pakietem biurowym firmy Microsoft!

[/twocol_one_last]