Opublikowano

Wyznaczanie Najmniejszej Wspólnej Wielokrotności w Excelu

Na Problem wyznaczenia najmniejszej wspólnej wielokrotności NNW pojawia się najczęściej na lekcjach matematyki, kiedy to trzeba sprowadzić ułami do wspólnego mianownika.

Najmniejsza wspólna wielokrotność to taka liczba, która dzieli się bez reszty przez inne liczby.

Przykład 1

Mamy liczby 2 i 3. Wielokrotnościami tych liczb są 6, 12, 18,36, 648. Każda z tych liczb dzieli się bez reszty przez 2 i przez 3. Jednak najmniejszą wspólną wielokrotnością jest liczba 6.

Jak z pomocą Excela znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność?

W Excelu należy posłużyć się formułą NAJMN.WSP.WIEL jest to formuła należąca do grupy formuł Matematycznych i Trygonometrycznych.

Najmniejsza Wspólna Wielokrotność Formuła w Excelu

Po wybraniu formuły na Ekranie Pojawia się okienko argumentów funkcji. W poszczególne pola argumentów należy wpisać kolejne liczby, dla których poszukiwana jest najmniejsza wspólna wielokrotność.

Przykład 2

W poniższym przykładzie znajdziemy NWW za pomocą funki Excela dla liczb 15, 20, 35.

Na wstażce programu Excel, przejdź do karty Formuły. W grupie formuł odnajdź i wybierz funkcję NAJMN.WSP.WIEL. W okienku argumentów funkcji w kolejnych polach wpisz liczby 15, 20, 35, tak jak przedstawia to poniższy rysunek. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. W komórce otrzymasz wynik, liczbę 420, która jest Najmniejszą Wspólną Wielokrotnością.

Uwagi

  • NWW jest liczbą całkowitą,
  • Argumentami funkcji mogą być tylko liczby całkowite,
  • Jeżeli argument funkcji nie jest nie jest liczbą, funkcja zwraca wartość błędu #ARG!,
  • Jeżeli argument jest mniejszy od zera, funkcja zwraca wartość błędu #LICZBA!,
  • Jeżeli wynik funkcji NAJMN.WSP.WIELjest większy od 2do potęgi 53, to funkcja zwraca wartość błędu #LICZBA!.

Opublikowano

Zamiana liczb w Excelu z Rzymskich na Arabskie i odwrotnie z Arabskich na Rzymskie

[box type=”alert” style=”rounded”]Opisana tu funkcjonalność dotyczy Excela w wersjach 2013 i nowszych[/box]

Do dziś system rzymski jest zwyczajowo używany do zapisywania liczb w pewnych szczególnych przypadkach. Na przykład w Polsce zapisuje się cyframi rzymskimi: numery liceów (ale nie szkół podstawowych i gimnazjów), klas i lat studiów, tomów, pięter, wydziałów w instytucjach. Zwyczajowo stosuje się czasem liczby rzymskie do lat powstania budowli (na ich frontonach) oraz numeruje rozmaite grupy klasyfikacyjne (szczególnie na ich wyższych poziomach). Cyfry rzymskie stosuje się wobec wydarzeń powtarzanych rokrocznie, gdy są one częścią nazwy na jej początku. Np. XII Festiwal…’

Cyfry rzymskie nadal bywają wykorzystywane do oznaczania miesięcy w zapisie daty, mimo upowszechnienia się systemu opartego na cyfrach wyłącznie arabskich. Wykorzystanie zapisu rzymskiego pozwala uniknąć dwuznaczności wywołanych stosowaniem różnych wariantów kolejności poszczególnych członów w zapisie (vide np. popularny w USA sposób podawania najpierw miesięcy, a potem dni, wobec czego zapis „08/11/10” może być rozumiany albo jako 8 listopada, albo 11 sierpnia, natomiast zapis 8 XI 2010 można rozumieć tylko w jeden sposób; przy zapisie z udziałem cyfr rzymskich najczęściej pomija się początkowe 0 przy dniach miesiąca o wartości jednocyfrowej).

Cyfry rzymskie powszechnie stosuje się również w numeracji stuleci (np. XIX wiek – nie dotyczy to tradycji anglosaskiej, gdzie powszechnie stosuje się cyfry arabskie), w imionach władców i papieży (np. Jan Paweł II), nazwach wydarzeń historycznych (II wojna światowa). (źródło Wikipedia)

 

[box type=”tick” style=”rounded”]

W Excelu w grupie formuł Matematycznych i Trygonometrycznych odnajdziemy formuły, których zadaniem jest przeliczenie liczby z liczby arabskiej na rzymską i odwrotnie z liczby rzymskiej na arabska.

Formuła Rzymskie konwertuje liczby z zapisu arabskiego na liczby rzymskie.

Formułą Arabskie konwertuje liczby z zapisu rzymskiego na liczby arabskie.

excel arabskie

[/box]

 

Przykład zastosowania formuły Arabskie

Sprawdź jakiej liczbie arabskiej odpowiada rzymski zapis MCXV

Do pustej komórki Excela wstaw formułę Arabskie, w okienku argumentów wpisz liczbę rzymską. Pamiętaj, że liczba rzymska jest tekstem i musi być zapisana w cudzysłowie. Następnie zatwierdź formułę.
Formuła nie zwraca uwagi na wielkość liter, podając liczbę jako argument funkcji można ją zapisać zarówno małymi jak i wielkimi literami.

Zapis na pasku formuły będzie miał następującą postać:

=ARABSKIE(„MCXV”)

arabskie przykład

Przykład zastosowania formuły Rzymskie

Zamień liczbę 2018 zapisaną w systemie arabskim na liczbę rzymską. W tym celu do pustej komórki w arkuszu programu Excel wstaw formułę Rzymskie. Formuła ma dwa argumenty.
W polu argumentu Liczba wpisz liczbę, która ma zostać zamieniona na liczbę rzymską.
Pole argumentu Forma można pozostawić puste, dzięki temu liczba przyjmie formę klasyczną.

Na pasku formuły zapis będzie miał następującą postać:

=RZYMSKIE(2018)

excel liczby rzymskie

Opublikowano

Wykres funkcji SINUS

[sg_popup id=1]
sinus header

Przygotuj własne dane lub pobierz przykładowy plik.

Aby narysować wykres funkcji sinus przelicz najpierw miary kątów podane w stopniach na radiany. Zamiany stopni na radiany dokonasz za pomocą formuły RADIANY. Formuła RADIANY należy do grupy formuł Matematycznych i Trygonometrycznych.

matematyczne

Jedynym argumentem formuły jest kąt podany w stopniach lub adres komórki, do której ta wartość została wpisana.

radiany

Kolejnym krokiem jest obliczenie wartości funkcji sinus. W tym celu do arkusza należy wstawić formułę SIN. Podobnie jak formuła RADIANY funkcja SIN należy do grupy formuł Matematycznych i trygonometrycznych.

Jedynym argumentem formuły SIN jest wartość kąta wyrażona w radianach. W polu argumentu możesz wpisać wartość w radianach lub podać adres komórki.

sinus

W efekcie powyżej opisanych czynności otrzymasz tabelę składającą się z trzech kolumn. Przykładową tabelę przedstawia poniższy rysunek i przykładowy plik do poprania.

tabela sinus

W oparciu o przygotowane wartości wstaw wykres Punktowy z wygładzonymi liniami.

wykres punktowy wygladzony

Do arkusza zostanie wstawiony wykres. Z wykresu usuń prostą reprezentującą RADIANY. Prostą tą usuwasz klikając na nią lewym klawiszem myszki i wciskając na klawiaturze klawisz DELETE.

Ostatecznie Twój wykres powinien przypominać ten przedstawiony na poniższym rysunku.

wykres funkcji sinus

[related_posts limit=”5″ image=”150″]

 

Opublikowano

Wykres Funkcji Cosinus w Excelu

[sg_popup id=1]
cosinus

Przygotuj własne dane lub pobierz przykładowy plik.

Aby narysować wykres funkcji cosinus przelicz najpierw miary kątów podane w stopniach na radiany. Zamiany stopni na radiany dokonasz za pomocą formuły RADIANY. Formuła RADIANY należy do grupy formuł Matematycznych i Trygonometrycznych.

matematyczne

Jedynym argumentem formuły jest kąt podany w stopniach lub adres komórki, do której ta wartość została wpisana.

radiany

Kolejnym krokiem jest obliczenie wartości funkcji cosinus. W tym celu do arkusza należy wstawić formułę COS. Podobnie jak formuła RADIANY funkcja COS należy do grupy formuł Matematycznych i trygonometrycznych.
Jedynym argumentem formuły COS jest wartość kąta wyrażona w radianach. W polu argumentu możesz wpisać wartość w radianach lub podać adres komórki.

cos

W efekcie powyżej opisanych czynności otrzymasz tabelę składającą się z trzech kolumn. Przykładową tabelę przedstawia poniższy rysunek. Tabelę znajdziesz także w przykładowym pliku Excela, do pobrania na górze strony.

cos tabela

W oparciu o przygotowane wartości wstaw wykres Punktowy z wygładzonymi liniami.

wykres punktowy wygladzony
Do arkusza zostanie wstawiony wykres. Z wykresu usuń prostą reprezentującą RADIANY. Prostą tą usuwasz klikając na nią lewym klawiszem myszki i wciskając na klawiaturze klawisz DELETE.
Ostatecznie Twój wykres powinien przypominać ten przedstawiony na poniższym rysunku.

wykres funkcji cosinus

[related_posts limit=”5″ image=”150″]