Opublikowano

Excel Quick Tip: Jak podsumować szybko wiele zakresów

[sg_popup id=1]
autosuma wielu zakresowCelem jest podsumowanie wartości z wielu zakresów komórek. Zakresy nie sąsiadują ze sobą oraz składają się z różnej ilości komórek. Po podsumowaniu wartości, komórki do których została wstawiona formuła suma należy sformatować, tak aby wypełnienie komórki wyróżniało je z pośród pozostałych.

 

 

 

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Zaznaczenie stałych[/box]

Pierwszym krokiem jest szybkie zaznaczenie komórek zawierających wyłącznie stałe wartości. W tym celu na wstążce w karcie Narzędzia główne kliknij ikonkę Znajdź i zaznacz, a następnie z listy wybierz Stałe.

excel zaznacz stałe

Wszystkie komórki zawierające stałe wartości zostają zaznaczone.

excel zaznaczone stałe

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Sumowanie[/box]

Pora na podsumowanie wartości. Skorzystaj ze skrótu klawiaturowego Alt =.

autosumowanie skrot

Wartości zostaną podsumowane

excel podsumowane

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Wyróżnienie sum[/box]

W podobny sposób wyróżnij komórki zawierające sumy. Na wstążce w karcie Narzędzia główne kliknij ikonkę Znajdź i zaznacz, a następnie z listy wybierz Formuły.

excel zaznacz tylko formuly

Zaznaczone zostaną tylko komórki zawierające formuły.

zaznaczone sumy

Przejdź na wstążce do karty Narzędzia główne i wybierz kolor wypełnienia komórki. Pamiętaj aby nie klikać na komórki w arkuszu, gdyż stracisz zaznaczenie komórek.

wypelnienie komorek

[related_posts limit=”5″]

Opublikowano

Łączenie danych z kilku plików Excela w jedną zbiorczą tabelę

[sg_popup id=1]
Wielokrotnie w pracy analityka analiza danych rozpoczyna się od połączenia zawartości kilku plików Excela w jedną zbiorczą tabelę. Niejednokrotnie jest to proces powtarzający się wielokrotnie dla tego samego zestawu zaktualizowanego o nowe dane. Korzystając z wbudowanej w Excela opcji Pobieranie i przekształcanie proces ten można zautomatyzować, a co więcej nie jest wymagana znajomość makr i programowania w VBA, co dla wielu użytkowników Excela będzie znacznym ułatwieniem.

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Tworzenie modelu danych[/box]

 1. Proces łączenia plików rozpocznij od zapisana plików z danymi źródłowymi w formacie CSV w jednym folderze.folder
 2. Otwórz nowy pusty plik Excela.
 3. Na wstążce programu w karcie Dane w grupie Pobieranie i przekształcanie kliknij ikonę Nowe zapytanie. Następnie wybierz opcję Z pliku, a z menu pomocniczego Z folderu.

pobierz z folderu

Na ekranie zostanie wyświetlone okienko, w którym wskaż lokalizację folderu zawierające pliki z danymi źródłowymi. W plikach do pobrania jest to folder Start.

lokalizacja

Kolejne okno jakie pojawi się na ekranie zawiera listę wszystkich plików znajdujących się we wskazanym folderze. Na liście oprócz nazw plików znajdują się szczegółowe informacje o plikach. W okienku należy kliknąć przycisk Edytuj.

1

Po kliknięciu przycisku Edytuj uruchomiony zostanie program Power Query, a na ekranie zostanie wyświetlone okno Edytora zapytań. W oknie Edytora zapytań będzie widoczna lista plików. W nagłówku kolumny Content widoczny jest przycisk z dwoma strzałkami skierowanymi w dół. Kliknij właśnie ten przycisk.

content

W wyniku działania programu dane z plików źródłowych zostaną połączone w tabelę widoczną w arkuszu Edytora zapytań.

połączona tabela excel

Przed przeniesieniem danych do arkusza programu Excel możesz także dokonać przekształceń zaimportowanych danych. Wszystkie przekształcenia można wykonać za pomocą narzędzi dostępnych na karcie Narzędzia główne Edytora zapytań. Zalecane przekształcenia to:

 1. Użycie pierwszego wiersza jako tytułów kolumn.
 2. Odfiltrowanie znajdujących się w ramach danych wierszy z tytułami kolumn z pozostałych plików. (Filtrowanie odbywa się tak samo jak w Excelu)
 3. Zamiana danych liczbowych z formatu ogólnego na liczbowy (pod prawym klawiszem myszy).

Po zakończeniu ewentualnych przekształceń kliknij ikonę Zamknij i załaduj znajdującą się na wstążce programu w karcie Narzędzia Główne. Dane z plików źródłowych Excela połączone w jedną tabelę zostaną zaimportowane w postaci jednej tabeli. Teraz tak zaimportowane dane można analizować np. za pomocą tabel przestawnej.

zamknij i zaladuj

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Aktualizowanie modelu danych[/box]

Zbudowany w ten sposób model danych można z łatwością aktualizować on nowe pliki lub dane. W celu aktualizacji do folderu z danymi źródłowymi skopiuj dodatkowy plik. W plikach przykładowych dostępnych do pobrania jest to plik Produkt D.

Po skopiowaniu odśwież zbiorczą tabele klikając na nią prawym klawiszem myszy. Dane z nowego pliku zostaną zaciągnięte do naszej zbiorczej tabeli.

refresh

[related_posts limit=”5″]

Opublikowano

Słownik Formuł Excela Polsko – Angielski

[sg_popup id=1]

Polsko angielski słownik formuł Excela wraz z opisami formuł i kategorii

Kategoria Opis Polski Angielski
Funkcje bazy danych Zwraca wartość średniej wybranych wpisów bazy danych BD.ŚREDNIA DAVERAGE
Funkcje bazy danych Zlicza komórki zawierające liczby w bazie danych BD.ILE.REKORDÓW DCOUNT
Funkcje bazy danych Zlicza niepuste komórki w bazie danych BD.ILE.REKORDÓW.A DCOUNTA
Funkcje bazy danych Wyodrębnia z bazy danych jeden rekord spełniający określone kryteria BD.POLE DGET
Funkcje bazy danych Zwraca wartość maksymalną z wybranych wpisów bazy danych BD.MAX DMAX
Funkcje bazy danych Zwraca wartość minimalną z wybranych wpisów bazy danych BD.MIN DMIN
Funkcje bazy danych Mnoży wartości w konkretnym, spełniającym kryteria polu rekordów bazy danych BD.ILOCZYN DPRODUCT
Funkcje bazy danych Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych BD.ODCH.STANDARD DSTDEV
Funkcje bazy danych Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych BD.ODCH.STANDARD.POPUL DSTDEVP
Funkcje bazy danych Dodaje liczby w kolumnie pól rekordów bazy danych, które spełniają kryteria BD.SUMA DSUM
Funkcje bazy danych Szacuje wariancję na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych BD.WARIANCJA DVAR
Funkcje bazy danych Oblicza wariancję na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych BD.WARIANCJA.POPUL DVARP
Funkcje daty i godziny Zwraca liczbę kolejną dla wybranej daty DATA DATE
Funkcje daty i godziny Konwertuje datę w formie tekstu na liczbę kolejną DATA.WARTOŚĆ DATEVALUE
Funkcje daty i godziny Konwertuje liczbę kolejną na dzień miesiąca DZIEŃ DAY
Funkcje daty i godziny Zwraca liczbę dni między dwiema datami DNI DAYS
Funkcje daty i godziny Oblicza liczbę dni między dwiema datami na podstawie roku 360-dniowego DNI.360 DAYS360
Funkcje daty i godziny Zwraca liczbę kolejną daty jako wskazaną liczbę miesięcy przed określoną datą początkową lub po niej NR.SER.DATY EDATE
Funkcje daty i godziny Zwraca liczbę kolejną ostatniego dnia miesiąca przed określoną liczbą miesięcy lub po niej NR.SER.OST.DN.MIES EOMONTH
Funkcje daty i godziny Konwertuje liczbę kolejną na godzinę GODZINA HOUR
Funkcje daty i godziny Zwraca numer tygodnia roku w formacie ISO dla określonej daty ISO.NUM.TYG ISOWEEKNUM
Funkcje daty i godziny Konwertuje liczbę kolejną na minuty MINUTA MINUTE
Funkcje daty i godziny Konwertuje liczbę kolejną na miesiąc MIESIĄC MONTH
Funkcje daty i godziny Zwraca liczbę pełnych dni roboczych między dwiema datami DNI.ROBOCZE NETWORKDAYS
Funkcje daty i godziny Zwraca liczbę dni roboczych między dwiema datami zgodnie z parametrami określającymi dni stanowiące dni weekendowe oraz liczbę dni weekendowych DNI.ROBOCZE.NIESTAND NETWORKDAYS.INTL
Funkcje daty i godziny Zwraca liczbę kolejną bieżącej daty i godziny TERAZ NOW
Funkcje daty i godziny Konwertuje liczbę kolejną na sekundę SEKUNDA SECOND
Funkcje daty i godziny Zwraca liczbę kolejną określonego czasu CZAS TIME
Funkcje daty i godziny Konwertuje czas w formie tekstu na liczbę kolejną CZAS.WARTOŚĆ TIMEVALUE
Funkcje daty i godziny Zwraca liczbę kolejną dla daty bieżącej DZIŚ TODAY
Funkcje daty i godziny Konwertuje liczbę kolejną na dzień tygodnia DZIEŃ.TYG WEEKDAY
Funkcje daty i godziny Konwertuje liczbę kolejną na liczbę reprezentującą numer tygodnia w roku NUM.TYG WEEKNUM
Funkcje daty i godziny Zwraca liczbę kolejną dla daty przed określoną liczbą dni roboczych lub po niej DZIEŃ.ROBOCZY WORKDAY
Funkcje daty i godziny Zwraca liczbę kolejną daty przypadającej przed określoną liczbą dni roboczych lub po tej liczbie zgodnie z parametrami wskazującymi, ile dni stanowią dni weekendowe DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND WORKDAY.INTL
Funkcje daty i godziny Konwertuje liczbę kolejną na rok ROK YEAR
Funkcje daty i godziny Zwraca część roku reprezentującą liczbę pełnych dni między datą początkową a datą końcową CZĘŚĆ.ROKU YEARFRAC
Funkcje dodatków i automatyzacji Wywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodu WYWOŁAJ CALL
Funkcje dodatków i automatyzacji Konwertuje liczbę na euro, daną wartość w euro na wartość w walucie kraju członkowskiego euro lub wartość w walucie jednego kraju członkowskiego na wartość w walucie innego kraju członkowskiego za pomocą euro jako waluty pośredniej (triangulacja) EUROCONVERT EUROCONVERT
Funkcje dodatków i automatyzacji Zwraca dane przechowywane w raporcie w formie tabeli przestawnej WEŹDANETABELI GETPIVOTDATA
Funkcje dodatków i automatyzacji Zwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu REJESTR.KOD REGISTER.ID
Funkcje dodatków i automatyzacji Realizuje połączenie z zewnętrznym źródłem danych i uruchamia kwerendę z arkusza, a następnie zwraca, bez konieczności programowania makr, wynik w postaci tablicy SQL.REQUEST SQL.REQUEST
Funkcje finansowe Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym NAL.ODS ACCRINT
Funkcje finansowe Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu NAL.ODS.WYKUP ACCRINTM
Funkcje finansowe Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego przy użyciu współczynnika amortyzacji AMORT.NIELIN AMORDEGRC
Funkcje finansowe Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego AMORT.LIN AMORLINC
Funkcje finansowe Zwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego WYPŁ.DNI.OD.POCZ COUPDAYBS
Funkcje finansowe Zwraca liczbę dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego WYPŁ.DNI COUPDAYS
Funkcje finansowe Zwraca liczbę dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy WYPŁ.DNI.NAST COUPDAYSNC
Funkcje finansowe Zwraca dzień następnej dywidendy po dniu rozliczeniowym WYPŁ.DATA.NAST COUPNCD
Funkcje finansowe Zwraca liczbę dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu WYPŁ.LICZBA COUPNUM
Funkcje finansowe Zwraca dzień poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym WYPŁ.DATA.POPRZ COUPPCD
Funkcje finansowe Zwraca wartość procentu składanego płatnego między dwoma okresami SPŁAC.ODS CUMIPMT
Funkcje finansowe Zwraca wartość kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami SPŁAC.KAPIT CUMPRINC
Funkcje finansowe Zwraca amortyzację środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej DB DB
Funkcje finansowe Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika DDB DDB
Funkcje finansowe Zwraca wartość stopy dyskontowej papieru wartościowego STOPA.DYSK DISC
Funkcje finansowe Konwertuje cenę w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej CENA.DZIES DOLLARDE
Funkcje finansowe Konwertuje cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej CENA.UŁAM DOLLARFR
Funkcje finansowe Zwraca wartość rocznego przychodu z papieru wartościowego o okresowych wypłatach oprocentowania ROCZ.PRZYCH DURATION
Funkcje finansowe Zwraca wartość efektywnej rocznej stopy procentowej EFEKTYWNA EFFECT
Funkcje finansowe Zwraca przyszłą wartość inwestycji FV FV
Funkcje finansowe Zwraca przyszłą wartość kapitału początkowego wraz z szeregiem procentów składanych WART.PRZYSZŁ.KAP FVSCHEDULE
Funkcje finansowe Zwraca wartość stopy procentowej papieru wartościowego całkowicie ulokowanego STOPA.PROC INTRATE
Funkcje finansowe Zwraca wysokość płatności odsetek dla inwestycji za dany okres IPMT IPMT
Funkcje finansowe Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych IRR IRR
Funkcje finansowe Oblicza wysokość odsetek płatnych w określonym okresie inwestycji ISPMT ISPMT
Funkcje finansowe Zwraca wartość zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł ROCZ.PRZYCH.M MDURATION
Funkcje finansowe Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przepływy gotówkowe mają różne stopy MIRR MIRR
Funkcje finansowe Zwraca wysokość nominalnej rocznej stopy procentowej NOMINALNA NOMINAL
Funkcje finansowe Zwraca liczbę okresów dla inwestycji NPER NPER
Funkcje finansowe Zwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej NPV NPV
Funkcje finansowe Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem CENA.PIERW.OKR ODDFPRICE
Funkcje finansowe Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem RENT.PIERW.OKR ODDFYIELD
Funkcje finansowe Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem CENA.OST.OKR ODDLPRICE
Funkcje finansowe Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem RENT.OST.OKR ODDLYIELD
Funkcje finansowe Zwraca liczbę okresów wymaganych przez inwestycję do osiągnięcia określonej wartości O.CZAS.TRWANIA PDURATION
Funkcje finansowe Zwraca wartość okresowej płatności raty rocznej PMT PMT
Funkcje finansowe Zwraca wysokość spłaty kapitału w przypadku inwestycji dla danego okresu PPMT PPMT
Funkcje finansowe Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym CENA PRICE
Funkcje finansowe Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego CENA.DYSK PRICEDISC
Funkcje finansowe Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu CENA.WYKUP PRICEMAT
Funkcje finansowe Zwraca wartość bieżącą inwestycji PV PV
Funkcje finansowe Zwraca wysokość stopy procentowej dla pojedynczego okresu raty rocznej RATE RATE
Funkcje finansowe Zwraca wartość kapitału otrzymanego przy wykupie papieru wartościowego całkowicie ulokowanego KWOTA.WYKUP RECEIVED
Funkcje finansowe Zwraca równoważną stopę procentową dla określonego wzrostu wartości inwestycji RÓWNOW.STOPA.PROC RRI
Funkcje finansowe Zwraca amortyzację środka trwałego za jeden okres metodą liniową SLN SLN
Funkcje finansowe Zwraca amortyzację środka trwałego za dany okres metodą sumy cyfr lat amortyzacji SYD SYD
Funkcje finansowe Zwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego RENT.EKW.BS TBILLEQ
Funkcje finansowe Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej bonu skarbowego CENA.BS TBILLPRICE
Funkcje finansowe Zwraca rentowność bonu skarbowego RENT.BS TBILLYIELD
Funkcje finansowe Oblicza amortyzację środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną VDB VDB
Funkcje finansowe Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych XIRR XIRR
Funkcje finansowe Zwraca wartość bieżącą netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych XNPV XNPV
Funkcje finansowe Zwraca rentowność papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym RENTOWNOŚĆ YIELD
Funkcje finansowe Zwraca roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego, na przykład bonu skarbowego RENT.DYSK YIELDDISC
Funkcje finansowe Zwraca roczną rentowność papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie RENT.WYKUP YIELDMAT
Funkcje informacyjne Zwraca informacje o formatowaniu, położeniu lub zawartości komórki KOMÓRKA CELL
Funkcje informacyjne Zwraca liczbę odpowiadającą typowi błędu NR.BŁĘDU ERROR.TYPE
Funkcje informacyjne Zwraca informację o bieżącym środowisku operacyjnym INFO INFO
Funkcje informacyjne Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest pusta CZY.PUSTA ISBLANK
Funkcje informacyjne Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu, z wyjątkiem #N/D! CZY.BŁ ISERR
Funkcje informacyjne Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest dowolną wartością błędu CZY.BŁĄD ISERROR
Funkcje informacyjne Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest parzysta CZY.PARZYSTE ISEVEN
Funkcje informacyjne Zwraca wartość PRAWDA, jeśli istnieje odwołanie do komórki zawierającej formułę CZY.FORMUŁA ISFORMULA
Funkcje informacyjne Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością logiczną CZY.LOGICZNA ISLOGICAL
Funkcje informacyjne Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest wartością błędu #N/D! CZY.BRAK ISNA
Funkcje informacyjne Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość nie jest tekstem CZY.NIE.TEKST ISNONTEXT
Funkcje informacyjne Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest liczbą CZY.LICZBA ISNUMBER
Funkcje informacyjne Zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest nieparzysta CZY.NIEPARZYSTE ISODD
Funkcje informacyjne Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest odwołaniem CZY.ADR ISREF
Funkcje informacyjne Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest tekstem CZY.TEKST ISTEXT
Funkcje informacyjne Zwraca wartość przekonwertowaną na postać liczbową N N
Funkcje informacyjne Zwraca wartość błędu #N/D! BRAK NA
Funkcje informacyjne Zwraca numer arkusza, którego dotyczy odwołanie ARKUSZ SHEET
Funkcje informacyjne Zwraca liczbę arkuszy w odwołaniu ARKUSZE SHEETS
Funkcje informacyjne Zwraca liczbę wskazującą typ danych wartości TYP TYPE
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x) BESSEL.I BESSELI
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość funkcji Bessela Jn(x) BESSEL.J BESSELJ
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x) BESSEL.K BESSELK
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość funkcji Bessela Yn(x) BESSEL.Y BESSELY
Funkcje inżynierskie Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci dziesiętnej DWÓJK.NA.DZIES BIN2DEC
Funkcje inżynierskie Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci szesnastkowej DWÓJK.NA.SZESN BIN2HEX
Funkcje inżynierskie Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci ósemkowej DWÓJK.NA.ÓSM BIN2OCT
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość operacji bitowej ORAZ (AND) dla dwóch liczb BITAND BITAND
Funkcje inżynierskie Zwraca liczbę przesuniętą w lewo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO BITLSHIFT
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość operacji bitowej LUB (OR) dla dwóch liczb BITOR BITOR
Funkcje inżynierskie Zwraca liczbę przesuniętą w prawo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO BITRSHIFT
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość operacji bitowej alternatywy wykluczającej (XOR) dla dwóch liczb BITXOR BITXOR
Funkcje inżynierskie Konwertuje część rzeczywistą i urojoną na liczbę zespoloną LICZBA.ZESP COMPLEX
Funkcje inżynierskie Konwertuje liczbę z jednego systemu miar na inny KONWERTUJ CONVERT
Funkcje inżynierskie Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na postać dwójkową DZIES.NA.DWÓJK DEC2BIN
Funkcje inżynierskie Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci szesnastkowej DZIES.NA.SZESN DEC2HEX
Funkcje inżynierskie Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci ósemkowej DZIES.NA.ÓSM DEC2OCT
Funkcje inżynierskie Sprawdza, czy dwie wartości są równe CZY.RÓWNE DELTA
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość funkcji błędu FUNKCJA.BŁ ERF
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość funkcji błędu FUNKCJA.BŁ.DOKŁ ERF.PRECISE
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość komplementarnej funkcji błędu KOMP.FUNKCJA.BŁ ERFC
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość dopełniającej funkcji FUNKCJA KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ ERFC.PRECISE
Funkcje inżynierskie Sprawdza, czy liczba jest większa niż wartość progowa SPRAWDŹ.PRÓG GESTEP
Funkcje inżynierskie Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dwójkowej SZESN.NA.DWÓJK HEX2BIN
Funkcje inżynierskie Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dziesiętnej SZESN.NA.DZIES HEX2DEC
Funkcje inżynierskie Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci ósemkowej SZESN.NA.ÓSM HEX2OCT
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość bezwzględną (moduł) liczby zespolonej MODUŁ.LICZBY.ZESP IMABS
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość części urojonej liczby zespolonej CZ.UROJ.LICZBY.ZESP IMAGINARY
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość argumentu liczby zespolonej, przy czym kąt wyrażony jest w radianach ARG.LICZBY.ZESP IMARGUMENT
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość liczby sprzężonej danej liczby zespolonej SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP IMCONJUGATE
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość cosinusa liczby zespolonej COS.LICZBY.ZESP IMCOS
Funkcje inżynierskie Zwraca cosinus hiperboliczny liczby zespolonej COSH.LICZBY.ZESP IMCOSH
Funkcje inżynierskie Zwraca cotangens liczby zespolonej COT.LICZBY.ZESP IMCOT
Funkcje inżynierskie Zwraca cosecans liczby zespolonej CSC.LICZBY.ZESP IMCSC
Funkcje inżynierskie Zwraca cosecans hiperboliczny liczby zespolonej CSCH.LICZBY.ZESP IMCSCH
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość ilorazu dwóch liczb zespolonych ILORAZ.LICZB.ZESP IMDIV
Funkcje inżynierskie Zwraca postać wykładniczą liczby zespolonej EXP.LICZBY.ZESP IMEXP
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość logarytmu naturalnego liczby zespolonej LN.LICZBY.ZESP IMLN
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość logarytmu dziesiętnego liczby zespolonej LOG10.LICZBY.ZESP IMLOG10
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2 LOG2.LICZBY.ZESP IMLOG2
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość liczby zespolonej podniesionej do potęgi całkowitej POTĘGA.LICZBY.ZESP IMPOWER
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość iloczynu liczb zespolonych ILOCZYN.LICZB.ZESP IMPRODUCT
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość części rzeczywistej liczby zespolonej CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP IMREAL
Funkcje inżynierskie Zwraca secans liczby zespolonej SEC.LICZBY.ZESP IMSEC
Funkcje inżynierskie Zwraca secans hiperboliczny liczby zespolonej SECH.LICZBY.ZESP IMSECH
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość sinusa liczby zespolonej SIN.LICZBY.ZESP IMSIN
Funkcje inżynierskie Zwraca sinus hiperboliczny liczby zespolonej SINH.LICZBY.ZESP IMSINH
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP IMSQRT
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość różnicy dwóch liczb zespolonych RÓŻN.LICZB.ZESP IMSUB
Funkcje inżynierskie Zwraca wartość sumy liczb zespolonych SUMA.LICZB.ZESP IMSUM
Funkcje inżynierskie Zwraca tangens liczby zespolonej TAN.LICZBY.ZESP IMTAN
Funkcje inżynierskie Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dwójkowej ÓSM.NA.DWÓJK OCT2BIN
Funkcje inżynierskie Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dziesiętnej ÓSM.NA.DZIES OCT2DEC
Funkcje inżynierskie Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci szesnastkowej ÓSM.NA.SZESN OCT2HEX
Funkcje logiczne Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA ORAZ AND
Funkcje logiczne Zwraca wartość logiczną FAŁSZ FAŁSZ FALSE
Funkcje logiczne Określa warunek logiczny do sprawdzenia JEŻELI IF
Funkcje logiczne Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem formuły jest błąd JEŻELI.BŁĄD IFERROR
Funkcje logiczne Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem wyrażenia jest wartość #N/D JEŻELI.ND IFNA
Funkcje logiczne Odwraca wartość logiczną argumentu NIE NOT
Funkcje logiczne Zwraca wartość PRAWDA, jeśli co najmniej jeden z argumentów ma wartość PRAWDA LUB OR
Funkcje logiczne Zwraca wartość logiczną PRAWDA PRAWDA TRUE
Funkcje logiczne Zwraca wartość logiczną alternatywy wykluczającej (XOR) dla wszystkich argumentów XOR XOR
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca wartość absolutną liczby MODUŁ.LICZBY ABS
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca arcus cosinus liczby ACOS ACOS
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby ACOSH ACOSH
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca arcus cotangens liczby ACOT ACOT
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca arcus cotangens hiperboliczny liczby ACOTH ACOTH
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca wartość zagregowaną z listy lub bazy danych AGREGUJ AGGREGATE
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Konwertuje liczbę rzymską na liczbę arabską ARABSKIE ARABIC
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca arcus sinus liczby ASIN ASIN
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby ASINH ASINH
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca arcus tangens liczby ATAN ATAN
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y ATAN2 ATAN2
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby ATANH ATANH
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Konwertuje liczbę na reprezentację tekstową o podanej podstawie PODSTAWA BASE
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności ZAOKR.W.GÓRĘ CEILING
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności podanej istotności ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE CEILING.MATH
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁ CEILING.PRECISE
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca liczbę kombinacji dla danej liczby obiektów KOMBINACJE COMBIN
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca liczbę kombinacji (wraz z powtórzeniami) dla danej liczby elementów KOMBINACJE.A COMBINA
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca cosinus liczby COS COS
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca cosinus hiperboliczny liczby COSH COSH
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca cosinus hiperboliczny liczby COT COT
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca cotangens kąta COTH COTH
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca cosecans kąta CSC CSC
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca cosecans hiperboliczny kąta CSCH CSCH
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Konwertuje postać tekstową liczby o określonej podstawie na liczbę dziesiętną DZIESIĘTNA DECIMAL
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Konwertuje radiany na stopnie STOPNIE DEGREES
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby parzystej ZAOKR.DO.PARZ EVEN
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca wartość liczby e podniesionej do potęgi określonej przez podaną liczbę EXP EXP
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca silnię liczby SILNIA FACT
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca podwójną silnię liczby SILNIA.DWUKR FACTDOUBLE
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera ZAOKR.W.DÓŁ FLOOR
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej lub najbliższej wielokrotności podanej istotności ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE FLOOR.MATH
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁ FLOOR.PRECISE
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca największy wspólny dzielnik NAJW.WSP.DZIEL GCD
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej ZAOKR.DO.CAŁK INT
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wartości całkowitej lub wielokrotności podanej istotności ISO.ZAOKR.W.GÓRĘ ISO.CEILING
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność NAJMN.WSP.WIEL LCM
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca logarytm naturalny podanej liczby LN LN
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca logarytm danej liczby przy zadanej podstawie LOG LOG
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca logarytm dziesiętny liczby LOG10 LOG10
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca wyznacznik macierzy tablicy WYZNACZNIK.MACIERZY MDETERM
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca odwrotność macierzy tablicy MACIERZ.ODW MINVERSE
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca iloczyn macierzy dwóch tablic MACIERZ.ILOCZYN MMULT
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca resztę z dzielenia MOD MOD
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca liczbę zaokrągloną do żądanej wielokrotności ZAOKR.DO.WIELOKR MROUND
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca wielomian dla zbioru liczb WIELOMIAN MULTINOMIAL
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca macierz jednostkową lub określony wymiar MACIERZ.JEDNOSTKOWA MUNIT
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby nieparzystej ZAOKR.DO.NPARZ ODD
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca wartość liczby Pi PI PI
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca liczbę podniesioną do potęgi POTĘGA POWER
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Mnoży argumenty ILOCZYN PRODUCT
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca iloraz (całkowity) CZ.CAŁK.DZIELENIA QUOTIENT
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Konwertuje stopnie na radiany RADIANY RADIANS
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1 LOS RAND
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca liczbę losową z zakresu określonego przez podane argumenty LOS.ZAKR RANDBETWEEN
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Konwertuje liczbę arabską na rzymską jako tekst RZYMSKIE ROMAN
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr ZAOKR ROUND
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera ZAOKR.DÓŁ ROUNDDOWN
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zaokrągla liczbę w górę, w kierunku od zera ZAOKR.GÓRA ROUNDUP
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca secans kąta SEC SEC
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca secans hiperboliczny kąta SECH SECH
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca sumę szeregu potęgowego na podstawie wzoru SUMA.SZER.POT SERIESSUM
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca znak liczby ZNAK.LICZBY SIGN
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca sinus danego kąta SIN SIN
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca sinus hiperboliczny liczby SINH SINH
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy PIERWIASTEK SQRT
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba * Pi) PIERW.PI SQRTPI
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca sumę częściową listy lub bazy danych SUMY.CZĘŚCIOWE SUBTOTAL
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Dodaje argumenty SUMA SUM
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Dodaje komórki określone przez podane kryterium SUMA.JEŻELI SUMIF
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Dodaje komórki w zakresie, które spełniają wiele kryteriów SUMA.WARUNKÓW SUMIFS
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca sumę iloczynów odpowiednich elementów tablicy SUMA.ILOCZYNÓW SUMPRODUCT
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca sumę kwadratów argumentów SUMA.KWADRATÓW SUMSQ
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca sumę różnic kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach SUMA.X2.M.Y2 SUMX2MY2
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca sumę sum kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach SUMA.X2.P.Y2 SUMX2PY2
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca sumę kwadratów różnic odpowiednich wartości w dwóch tablicach SUMA.XMY.2 SUMXMY2
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca tangens liczby TAN TAN
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Zwraca tangens hiperboliczny liczby TANH TANH
Funkcje matematyczne i trygonometryczne Przycina liczbę do wartości całkowitej LICZBA.CAŁK TRUNC
Funkcje modułu Zwraca nazwę, właściwość i miarę kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) oraz wyświetla nazwę i właściwość w komórce ELEMENT.KPI.MODUŁU CUBEKPIMEMBER
Funkcje modułu Zwraca element lub krotkę z hierarchii modułu ELEMENT.MODUŁU CUBEMEMBER
Funkcje modułu Zwraca wartość właściwości elementu w module WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU CUBEMEMBERPROPERTY
Funkcje modułu Zwraca n-ty (czyli uszeregowany) element zestawu USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU CUBERANKEDMEMBER
Funkcje modułu Definiuje obliczeniowy zestaw elementów lub krotek, wysyłając wyrażenie zestawu do modułu na serwerze, który tworzy zestaw i zwraca go do programu Microsoft Office Excel ZESTAW.MODUŁÓW CUBESET
Funkcje modułu Zwraca liczbę elementów zestawu LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU CUBESETCOUNT
Funkcje modułu Zwraca zagregowaną wartość z modułu WARTOŚĆ.MODUŁU CUBEVALUE
Funkcje odnośników i odwołań Zwraca odwołanie do jednej komórki w arkuszu jako wartość tekstową ADRES ADDRESS
Funkcje odnośników i odwołań Zwraca liczbę obszarów występujących w odwołaniu OBSZARY AREAS
Funkcje odnośników i odwołań Wybiera wartość z listy wartości WYBIERZ CHOOSE
Funkcje odnośników i odwołań Zwraca numer kolumny z odwołania NR.KOLUMNY COLUMN
Funkcje odnośników i odwołań Zwraca liczbę kolumn w odwołaniu LICZBA.KOLUMN COLUMNS
Funkcje odnośników i odwołań Zwraca formułę w danym odwołaniu jako tekst FORMUŁA.TEKST FORMULATEXT
Funkcje odnośników i odwołań Przegląda górny wiersz tablicy i zwraca wartość wskazanej komórki WYSZUKAJ.POZIOMO HLOOKUP
Funkcje odnośników i odwołań Tworzy skrót lub skok, który pozwala otwierać dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w sieci intranet lub w Internecie HIPERŁĄCZE HYPERLINK
Funkcje odnośników i odwołań Używa indeksu do wybierania wartości z odwołania lub tablicy INDEKS INDEX
Funkcje odnośników i odwołań Zwraca odwołanie określone przez wartość tekstową ADR.POŚR INDIRECT
Funkcje odnośników i odwołań Wyszukuje wartości w wektorze lub tablicy WYSZUKAJ LOOKUP
Funkcje odnośników i odwołań Wyszukuje wartości w odwołaniu lub w tablicy PODAJ.POZYCJĘ MATCH
Funkcje odnośników i odwołań Zwraca odwołanie przesunięte od danego odwołania PRZESUNIĘCIE OFFSET
Funkcje odnośników i odwołań Zwraca numer wiersza odwołania WIERSZ ROW
Funkcje odnośników i odwołań Zwraca liczbę wierszy dla danego odwołania ILE.WIERSZY ROWS
Funkcje odnośników i odwołań Pobiera dane w czasie rzeczywistym z programu obsługującego automatyzację COM (Automatyzacja: Sposób pracy z obiektami aplikacji pochodzącymi z innej aplikacji lub narzędzia projektowania DANE.CZASU.RZECZ RTD
Funkcje odnośników i odwołań Zwraca transponowaną tablicę TRANSPONUJ TRANSPOSE
Funkcje odnośników i odwołań Przeszukuje pierwszą kolumnę tablicy i przechodzi wzdłuż wiersza, aby zwrócić wartość komórki WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP
Funkcje statystyczne Zwraca średnią wartość odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej ODCH.ŚREDNIE AVEDEV
Funkcje statystyczne Zwraca wartość średnią argumentów ŚREDNIA AVERAGE
Funkcje statystyczne Zwraca wartość średnią argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych ŚREDNIA.A AVERAGEA
Funkcje statystyczne Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek w zakresie, które spełniają podane kryteria ŚREDNIA.JEŻELI AVERAGEIF
Funkcje statystyczne Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek, które spełniają wiele kryteriów ŚREDNIA.WARUNKÓW AVERAGEIFS
Funkcje statystyczne Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta ROZKŁ.BETA BETA.DIST
Funkcje statystyczne Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta ROZKŁ.BETA.ODWR BETA.INV
Funkcje statystyczne Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa ROZKŁ.DWUM BINOM.DIST
Funkcje statystyczne Zwraca prawdopodobieństwo wyniku próby na podstawie rozkładu dwumianowego ROZKŁ.DWUM.ZAKRES BINOM.DIST.RANGE
Funkcje statystyczne Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej ROZKŁ.DWUM.ODWR BINOM.INV
Funkcje statystyczne Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta ROZKŁ.CHI CHISQ.DIST
Funkcje statystyczne Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat ROZKŁ.CHI.PS CHISQ.DIST.RT
Funkcje statystyczne Zwraca funkcję gęstości skumulowanego rozkładu beta ROZKŁ.CHI.ODWR CHISQ.INV
Funkcje statystyczne Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat ROZKŁ.CHI.ODWR.PS CHISQ.INV.RT
Funkcje statystyczne Zwraca test niezależności CHI.TEST CHISQ.TEST
Funkcje statystyczne Zwraca przedział ufności dla średniej populacji UFNOŚĆ.NORM CONFIDENCE.NORM
Funkcje statystyczne Zwraca przedział ufności dla średniej populacji, używając rozkładu t-Studenta UFNOŚĆ.T CONFIDENCE.T
Funkcje statystyczne Zwraca współczynnik korelacji dwóch zbiorów danych WSP.KORELACJI CORREL
Funkcje statystyczne Zlicza liczby znajdujące się na liście argumentów ILE.LICZB COUNT
Funkcje statystyczne Zlicza wartości znajdujące się na liście argumentów ILE.NIEPUSTYCH COUNTA
Funkcje statystyczne Zwraca liczbę pustych komórek w zakresie LICZ.PUSTE COUNTBLANK
Funkcje statystyczne Zwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane kryteria LICZ.JEŻELI COUNTIF
Funkcje statystyczne Zwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają wiele kryteriów LICZ.WARUNKI COUNTIFS
Funkcje statystyczne Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń KOWARIANCJA.POPUL COVARIANCE.P
Funkcje statystyczne Zwraca kowariancję próbki, czyli średnią iloczynów odchyleń dla każdej pary punktów danych w dwóch zbiorach danych KOWARIANCJA.PRÓBKI COVARIANCE.S
Funkcje statystyczne Zwraca sumę kwadratów odchyleń ODCH.KWADRATOWE DEVSQ
Funkcje statystyczne Zwraca rozkład wykładniczy ROZKŁ.EXP EXPON.DIST
Funkcje statystyczne Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F ROZKŁ.F F.DIST
Funkcje statystyczne Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F ROZKŁ.F.PS F.DIST.RT
Funkcje statystyczne Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F ROZKŁ.F.ODWR F.INV
Funkcje statystyczne Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F ROZKŁ.F.ODWR.PS F.INV.RT
Funkcje statystyczne Zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F ROZKŁAD.F.ODW FINV
Funkcje statystyczne Zwraca transformację Fishera ROZKŁAD.FISHER FISHER
Funkcje statystyczne Zwraca odwrotność transformacji Fishera ROZKŁAD.FISHER.ODW FISHERINV
Funkcje statystyczne Zwraca wartość trendu liniowego REGLINX FORECAST
Funkcje statystyczne Zwraca rozkład częstotliwości jako tablicę pionową CZĘSTOŚĆ FREQUENCY
Funkcje statystyczne Zwraca wynik testu F F.TEST F.TEST
Funkcje statystyczne Zwraca wartość funkcji gamma GAMMA GAMMA
Funkcje statystyczne Zwraca rozkład gamma ROZKŁ.GAMMA GAMMA.DIST
Funkcje statystyczne Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma ROZKŁ.GAMMA.ODWR GAMMA.INV
Funkcje statystyczne Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x) ROZKŁAD.LIN.GAMMA GAMMALN
Funkcje statystyczne Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x) ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ GAMMALN.PRECISE
Funkcje statystyczne Zwraca wartości o 0,5 mniejsze niż standardowy skumulowany rozkład normalny GAUSS GAUSS
Funkcje statystyczne Zwraca średnią geometryczną ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA GEOMEAN
Funkcje statystyczne Zwraca wartości trendu wykładniczego REGEXPW GROWTH
Funkcje statystyczne Zwraca średnią harmoniczną ŚREDNIA.HARMONICZNA HARMEAN
Funkcje statystyczne Zwraca rozkład hipergeometryczny ROZKŁ.HIPERGEOM HYPGEOM.DIST
Funkcje statystyczne Zwraca punkt przecięcia osi pionowej z linią regresji liniowej ODCIĘTA INTERCEPT
Funkcje statystyczne Zwraca kurtozę zbioru danych KURTOZA KURT
Funkcje statystyczne Zwraca k-tą największą wartość ze zbioru danych MAX.K LARGE
Funkcje statystyczne Zwraca parametry trendu liniowego REGLINP LINEST
Funkcje statystyczne Zwraca parametry trendu wykładniczego REGEXPP LOGEST
Funkcje statystyczne Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego ROZKŁ.LOG LOGNORM.DIST
Funkcje statystyczne Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego ROZKŁ.LOG.ODWR LOGNORM.INV
Funkcje statystyczne Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów MAX MAX
Funkcje statystyczne Zwraca maksymalną wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych MAX.A MAXA
Funkcje statystyczne Zwraca medianę podanych liczb MEDIANA MEDIAN
Funkcje statystyczne Zwraca minimalną wartość z listy argumentów MIN MIN
Funkcje statystyczne Zwraca najmniejszą wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych MIN.A MINA
Funkcje statystyczne Zwraca pionową tablicę zawierającą najczęściej występujące lub powtarzające się wartości w tablicy lub zakresie danych WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL MODE.MULT
Funkcje statystyczne Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART MODE.SNGL
Funkcje statystyczne Zwraca ujemny rozkład dwumianowy ROZKŁ.DWUM.PRZEC NEGBINOM.DIST
Funkcje statystyczne Zwraca skumulowany rozkład normalny ROZKŁ.NORMALNY NORM.DIST
Funkcje statystyczne Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego ROZKŁAD.NORMALNY.ODW NORMINV
Funkcje statystyczne Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany ROZKŁ.NORMALNY.S NORM.S.DIST
Funkcje statystyczne Zwraca odwrotność standardowego rozkładu normalnego skumulowanego ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR NORM.S.INV
Funkcje statystyczne Zwraca współczynnik korelacji momentu iloczynu Pearsona PEARSON PEARSON
Funkcje statystyczne Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie, gdzie k należy do zakresu od 0 do 1 włącznie PERCENTYL.PRZEDZ.OTW PERCENTILE.EXC
Funkcje statystyczne Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK PERCENTILE.INC
Funkcje statystyczne Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych, należącą do zakresu od 0 do 1 (bez wartości granicznych) PROC.POZ.PRZEDZ.OTW PERCENTRANK.EXC
Funkcje statystyczne Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK PERCENTRANK.INC
Funkcje statystyczne Zwraca liczbę permutacji dla danej liczby obiektów PERMUTACJE PERMUT
Funkcje statystyczne Zwraca liczbę permutacji dla podanej liczby obiektów (wraz z powtórzeniami), które można wybrać spośród wszystkich obiektów PERMUTACJE.A PERMUTATIONA
Funkcje statystyczne Zwraca wartość funkcji gęstości dla standardowego rozkładu normalnego PHI PHI
Funkcje statystyczne Zwraca rozkład Poissona ROZKŁ.POISSON POISSON.DIST
Funkcje statystyczne Zwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie leżą pomiędzy dwiema granicami PRAWDPD PROB
Funkcje statystyczne Zwraca kwartyl zbioru danych na podstawie wartości percentylu z zakresu od 0 do 1 włącznie KWARTYL.PRZEDZ.OTW QUARTILE.EXC
Funkcje statystyczne Zwraca kwartyl zbioru danych KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK QUARTILE.INC
Funkcje statystyczne Zwraca pozycję liczby na liście liczb POZYCJA.ŚR RANK.AVG
Funkcje statystyczne Zwraca pozycję liczby na liście liczb POZYCJA.NAJW RANK.EQ
Funkcje statystyczne Zwraca kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona R.KWADRAT RSQ
Funkcje statystyczne Zwraca skośność rozkładu SKOŚNOŚĆ SKEW
Funkcje statystyczne Zwraca skośność rozkładu na podstawie populacji, charakteryzującą stopień asymetrii rozkładu wokół średniej SKOŚNOŚĆ.P SKEW.P
Funkcje statystyczne Zwraca nachylenie linii regresji liniowej NACHYLENIE SLOPE
Funkcje statystyczne Zwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych MIN.K SMALL
Funkcje statystyczne Zwraca wartość znormalizowaną NORMALIZUJ STANDARDIZE
Funkcje statystyczne Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji ODCH.STAND.POPUL STDEV.P
Funkcje statystyczne Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki ODCH.STANDARD.PRÓBKI STDEV.S
Funkcje statystyczne Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych ODCH.STANDARDOWE.A STDEVA
Funkcje statystyczne Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, teksów i wartości logicznych ODCH.STANDARD.POPUL.A STDEVPA
Funkcje statystyczne Zwraca błąd standardowy przewidzianej wartości y dla każdej wartości x w regresji REGBŁSTD STEYX
Funkcje statystyczne Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta ROZKŁ.T T.DIST
Funkcje statystyczne Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta ROZKŁ.T.DS T.DIST.2T
Funkcje statystyczne Zwraca rozkład t-Studenta ROZKŁ.T.PS T.DIST.RT
Funkcje statystyczne Zwraca wartość t rozkładu t-Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i liczby stopni swobody ROZKŁ.T.ODWR T.INV
Funkcje statystyczne Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta ROZKŁ.T.ODWR.DS T.INV.2T
Funkcje statystyczne Zwraca wartości trendu liniowego REGLINW TREND
Funkcje statystyczne Zwraca średnią wartość dla wnętrza zbioru danych ŚREDNIA.WEWN TRIMMEAN
Funkcje statystyczne Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta T.TEST T.TEST
Funkcje statystyczne Oblicza wariancję na podstawie całej populacji WARIANCJA.POP VAR.P
Funkcje statystyczne Szacuje wariancję na podstawie próbki WARIANCJA.PRÓBKI VAR.S
Funkcje statystyczne Szacuje wariancję na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych WARIANCJA.A VARA
Funkcje statystyczne Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych WARIANCJA.POPUL.A VARPA
Funkcje statystyczne Zwraca rozkład Weibulla ROZKŁ.WEIBULL WEIBULL.DIST
Funkcje statystyczne Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z Z.TEST Z.TEST
Funkcje tekstowe Zmienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe) ASC ASC
Funkcje tekstowe Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht) BAT.TEKST BAHTTEXT
Funkcje tekstowe Zwraca znak o podanym numerze kodu ZNAK CHAR
Funkcje tekstowe Usuwa z tekstu wszystkie znaki niedrukowane OCZYŚĆ CLEAN
Funkcje tekstowe Zwraca wartość kodu liczbowego pierwszego znaku w ciągu tekstowym KOD CODE
Funkcje tekstowe Łączy kilka elementów tekstu w jeden tekst ZŁĄCZ.TEKSTY CONCATENATE
Funkcje tekstowe Zmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe) DBCS DBCS
Funkcje tekstowe Konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy zł (PLN) KWOTA DOLLAR
Funkcje tekstowe Sprawdza, czy dwie wartości tekstowe są identyczne PORÓWNAJ EXACT
Funkcje tekstowe Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (z uwzględnieniem wielkich i małych liter) ZNAJDŹ, ZNAJDŹB FIND, FINDB
Funkcje tekstowe Formatuje liczbę jako tekst o stałej liczbie miejsc dziesiętnych ZAOKR.DO.TEKST FIXED
Funkcje tekstowe Zwraca skrajne lewe znaki z wartości tekstowej LEWY, LEWYB LEFT, LEFTB
Funkcje tekstowe Zwraca liczbę znaków w ciągu tekstowym DŁ, DŁ.B LEN, LENB
Funkcje tekstowe Konwertuje litery w tekście na małe LITERY.MAŁE LOWER
Funkcje tekstowe Zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od zadanej pozycji FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B MID, MIDB
Funkcje tekstowe Konwertuje tekst na liczbę w sposób niezależny od ustawień regionalnych WARTOŚĆ.LICZBOWA NUMBERVALUE
Funkcje tekstowe Wyodrębnia znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego PHONETIC PHONETIC
Funkcje tekstowe Zastępuje pierwszą literę każdego wyrazu w tekście wielką literą Z.WIELKIEJ.LITERY PROPER
Funkcje tekstowe Zamienia znaki w tekście ZASTĄP, ZASTĄP.B REPLACE, REPLACEB
Funkcje tekstowe Powtarza tekst określoną liczbę razy POWT REPT
Funkcje tekstowe Zwraca skrajne prawe znaki z wartości tekstowej PRAWY, PRAWY.B RIGHT, RIGHTB
Funkcje tekstowe Znajduje jedną wartość tekstową wewnątrz innej (bez uwzględniania wielkich i małych liter) SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B SEARCH, SEARCHB
Funkcje tekstowe Zastępuje stary tekst nowym tekstem w ciągu tekstowym PODSTAW SUBSTITUTE
Funkcje tekstowe Konwertuje argumenty na tekst T T
Funkcje tekstowe Formatuje liczbę i konwertuje ją na tekst TEKST TEXT
Funkcje tekstowe Usuwa spacje z tekstu USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY TRIM
Funkcje tekstowe Zwraca znak Unicode, do którego odwołuje się określona wartość liczbowa ZNAK.UNICODE UNICHAR
Funkcje tekstowe Zwraca liczbę (punkt kodowy) odpowiadającą pierwszemu znakowi tekstu UNICODE UNICODE
Funkcje tekstowe Konwertuje litery w tekście na wielkie LITERY.WIELKIE UPPER
Funkcje tekstowe Konwertuje argument tekstowy na liczbę WARTOŚĆ VALUE
Funkcje zgodności Zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta ROZKŁAD.BETA BETADIST
Funkcje zgodności Zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta ROZKŁAD.BETA.ODW BETAINV
Funkcje zgodności Zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa ROZKŁAD.DWUM BINOMDIST
Funkcje zgodności Zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat ROZKŁAD.CHI CHIDIST
Funkcje zgodności Zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat ROZKŁAD.CHI.ODW CHIINV
Funkcje zgodności Zwraca test niezależności TEST.CHI CHITEST
Funkcje zgodności Zwraca przedział ufności dla średniej populacji UFNOŚĆ CONFIDENCE
Funkcje zgodności Zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń KOWARIANCJA COVAR
Funkcje zgodności Zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej PRÓG.ROZKŁAD.DWUM CRITBINOM
Funkcje zgodności Zwraca rozkład wykładniczy ROZKŁAD.EXP EXPONDIST
Funkcje zgodności Zwraca rozkład prawdopodobieństwa F ROZKŁAD.F FDIST
Funkcje zgodności TEST.F FTEST
Funkcje zgodności Zwraca rozkład gamma ROZKŁAD.GAMMA GAMMADIST
Funkcje zgodności Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma ROZKŁAD.GAMMA.ODW GAMMAINV
Funkcje zgodności Zwraca rozkład hipergeometryczny ROZKŁAD.HIPERGEOM HYPGEOMDIST
Funkcje zgodności Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego ROZKŁAD.LOG.ODW LOGINV
Funkcje zgodności Zwraca skumulowany rozkład logarytmu naturalnego ROZKŁAD.LOG LOGNORMDIST
Funkcje zgodności Zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych WYST.NAJCZĘŚCIEJ MODE
Funkcje zgodności Zwraca ujemny rozkład dwumianowy ROZKŁAD.DWUM.PRZEC NEGBINOMDIST
Funkcje zgodności Zwraca skumulowany rozkład normalny ROZKŁAD.NORMALNY NORMDIST
Funkcje zgodności Zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego ROZKŁ.NORMALNY.ODWR NORM.INV
Funkcje zgodności Zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany ROZKŁAD.NORMALNY.S NORMSDIST
Funkcje zgodności Zwraca odwrotność standardowego rozkładu normalnego skumulowanego ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW NORMSINV
Funkcje zgodności Zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie PERCENTYL PERCENTILE
Funkcje zgodności Zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych PROCENT.POZYCJA PERCENTRANK
Funkcje zgodności Zwraca rozkład Poissona ROZKŁAD.POISSON POISSON
Funkcje zgodności Zwraca kwartyl zbioru danych KWARTYL QUARTILE
Funkcje zgodności Zwraca pozycję liczby na liście liczb POZYCJA RANK
Funkcje zgodności Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki ODCH.STANDARDOWE STDEV
Funkcje zgodności Oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji ODCH.STANDARD.POPUL STDEVP
Funkcje zgodności Zwraca rozkład t-Studenta ROZKŁAD.T TDIST
Funkcje zgodności Zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta ROZKŁAD.T.ODW TINV
Funkcje zgodności Zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta TEST.T TTEST
Funkcje zgodności Szacuje wariancję na podstawie próbki WARIANCJA VAR
Funkcje zgodności Oblicza wariancję na podstawie całej populacji WARIANCJA.POPUL VARP
Funkcje zgodności Oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych ROZKŁAD.WEIBULL WEIBULL
Funkcje zgodności Zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z TEST.Z ZTEST
Sieć Web Zwraca ciąg zakodowany w adresie URL ENCODEURL ENCODEURL
Sieć Web Zwraca dane z usługi sieci Web WEBSERVICE WEBSERVICE
Sieć Web Zwraca określone dane z treści XML, korzystając z określonego wyrażenia XPath FILTERXML FILTERXML

[related_posts limit=”5″]

Opublikowano

Analiza Pareto w Excelu

Zasada Pareto
Vilfredo Pareto, ekonomista żyjący w XIX wieku stwierdził, że znaczna część bogactwa jest w posiadaniu małej liczby ludności. Twierdzenie to poparł wynikami analiz dochodów ludności we Włoszech w 1897 roku. Okazało się, że 80% majątku jest w posiadaniu 20% mieszkańców.
Późniejsze badania wykazały, że zasada Pareto ma zastosowanie także w innych dziedzinach życia.
80% problemów jest powodowanych przez 20% przyczyn

Przykłady
[unordered_list style=”tick”]

 • 20% klientów przynosi 80% zysków,
 • 20% kierowców powoduje 80% wypadków,
 • 20% powierzchni dywanu przypada na 80% zużycia,
 • 20% ubrań nosimy przez 80% czasu,

[/unordered_list]

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Diagram Pareto
Diagram Pareto jest popularnym narzędziem do oceny jakości. Zastosowanie diagramu Pareto pozwala na zidentyfikowanie min najczęstszych przyczyn uszkodzeń, reklamacji.
Diagram Pareto składa się z dwóch wykresów:

[unordered_list style=”green-dot”]

 • Wykres kolumnowy – histogram uszeregowany w porządku malejącym. Jest to wykres, którego każda kolumna ilustruje ile razy wystąpiło obserwowane zjawisko.
 • Wykres liniowy – reprezentuje skumulowany udział procentowy każdego z obserwowanego zjawiska.

[/unordered_list]
[/box]
W celu przeprowadzenia analizy Pareto wykonaj następujące czynności

[unordered_list style=”green-dot”]

 • Zidentyfikuj problem
 • Zidentyfikuj przyczyny problemu i policz ile razy każda przyczyna wystąpiła
 • Posortuj przyczyny według częstości ich występowania w porządku malejącym
 • Oblicz, jaki procent całości stanowi każda z przyczyn.
 • Oblicz skumulowaną sumę wartości procentowych.
 • Nanieś dane na wykres.

[/unordered_list]

Przykład analizy Pareto przeprowadzonej w Excelu

W przykładzie do przeprowadzenia analizy zostanie wykorzystana Tabela Przestawna. Nie jest to jednak jedyny sposób wykonania analizy Pareto w Excelu.

Firma przeprowadziła badanie wśród 1000 klientów. Klienci zostali zapytani dlaczego są niezadowoleni z usług firmy. W celu przeprowadzenia w Excelu analizy Pareto na podstawie zebranych danych wykonaj następujące czynności.


W oparciu o dance zebrane w arkuszu Dane do analizy Pareto wstaw do nowego arkusza Tabelę Przestawną. Zarówno w obszarze wierszy i wartości Tabeli Przestawnej umieść pole Przyczyna.

pareto w tabeli przestawnej
Z tego względu, że dane przechowywane w tym polu są danymi tekstowymi tabela przestawna zastosuje formułę Licznik i tym samym poda nam informację ile razy dana przyczyna wystąpiła.

Następnie posortuj przyczyny według częstości ich występowania. Ustaw się na dowolnej komórce w tabeli przestawnej z wartością liczbową.
Na wstążce w karcie Dane kliknij ikonę sortuj malejąco.

sortowanie excel

posortowana tabela przestawna

Kolejnym krokiem jest wyliczenie skumulowanego udziału procentowego każdej przyczyny. W tym celu w obszar wartości Tabeli Przestawnej przeciągnij raz jeszcze pole Przyczyna.

tworzenie pivot

W nowo dodanej kolumnie w Tabeli przestawnej zmień sposób wyświetlania danych na % sumy bieżącej w…
1. Kliknij prawym klawiszem myszki na wartości w Tabeli przestawnej.
2. Wybierz polecenie Pokaż wartości jako.
3. Z pomocniczego menu wybierz % sumy bieżącej w… .

procent skumulowany tabela przestawna

4. Jako pole podstawowe ustaw Przyczynę (czyli nazwę pola w ramach którego wyliczone są skumulowane udziały procentowe.

pole podstawowe

Przygotowana Tabela Przestawna zawiera już wszystkie informacje potrzebne do narysowania diagramu Pareto. W pierwszej kolumnie wymienione są przyczyny niezadowolenia klientów z usług firmy. Przyczyny te posortowane są malejąco według ilości wystąpień, a w ostatniej kolumnie wyliczony jest skumulowany udział procentowy wystąpień każdej z przyczyn.

analiza pareto pivot

W oparciu o tak przygotowaną Tabelę Przestawną wstaw wykres Kombi. Jest to wykres z osią pomocniczą. Na osi głównej narysujesz wykres kolumnowy (histogram) pokazujący ilość wystąpień każdej przyczyny, a na osi pomocniczej zilustrujesz skumulowany udział procentowy.

[ordered_list style=”decimal”]

 1. Kliknij na dowolną komórkę w ramach tabeli przestawnej i przejdź na wstążce programu do karty Wstawianie.
 2. Wybierz opcję Polecane Wykresy, następnie w oknie Wstawianie wykresu z pośród dostępnych typów wybierz wykres Kombi.
 3. Dla serii ilustrującej skumulowane udziały procentowe wybierz wykres liniowy i zaznacz pole wyboru Oś Pomocnicza.
 4. Zakończ klikając przycisk Ok.

[/ordered_list]

wykres kombi excel

Do arkusza zostanie wstawiony wykres nazywany diagramem Pareto.

diagram pareto

[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Analiza wykresu (diagramu Pareto)
W większości przypadków dwie lub trzy kategorie będą wyraźnie dominowały nad pozostałymi i to one będą stanowiły około 80% przyczyn. Przyczyny znajdujące się pod najbardziej stromą częścią wykresu liniowego są najistotniejsze. Jeżeli wykres liniowy jest płaski należy sprawdzić, które z przyczyn stanowią 60% i na tych należy skoncentrować swoją uwagę.[/box]

[related_posts limit=”5″]

Opublikowano

Zmiana formatu daty na prawidłowy w Excelu

[sg_popup id=1]
[box type=”tick” size=”large” style=”rounded” border=”full”]

Rozwiązanie opisane w artykule możesz zastosować w następujących sytuacjach

[unordered_list style=”tick”]

 • Gdy data jest przechowywana w formacie tekstowym np. 31 maj 2016,
 • Gdy data jest zapisana w formacie Excela, ale jest przechowywana jako tekst,
 • Gdy data ma inny niż przewidziany w Excelu format np. 31.05.2016, 31/05/16.

[/unordered_list]

[unordered_list style=”red-x”]

[/unordered_list]

[/box]

Wprowadzając datę do komórki Excela należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego formatu daty DD-MM-RRRR. Co zrobić w sytuacji, kiedy w pliku daty są wprowadzone w innym formacie i jak zmienić format daty na prawidłowy.

format daty excel

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest rozłożenie daty w nieprawidłowym formacie na elementy pierwsze za pomocą formuł Prawy, Lewy, Fragment.Tekstu, a następnie złożenie numeru dnia, miesiąca i roku ponownie w datę za pomocą formuły Data.

Prostszym i szybszym rozwiązaniem jest wykorzystanie narzędzia Tekst jako kolumny.

Dane do przykładu znajdziesz w pliku do pobrania.

Rozpocznij od zaznaczenia komórek zawierających daty w niepoprawnym formacie.

Na wstążce w karcie na karcie Dane odnajdź i uruchom narzędzie Tekst jako kolumny.

tekst jako kolumny excel

W Pierwszym oknie Kreatora konwersji tekstu na kolumny wybierz Rozdzielany typ danych. Następnie kliknij przycisk Dalej.

konwerowanie daty na prawidlowy format excel

W drugim oknie odznacz wszystkie Ograniczniki. W obszarze Ograniczniki pozostaw wszystkie pola wyboru puste, a następnie kliknij przycisk Dalej.

jak poprawić daty w excelu

W ostatnim oknie Kreatora konwersji w obszarze Format danych w kolumnie zaznacz opcję Data i z listy rozwijanej wybierz opis odpowiadający wejściowemu formatowi daty, czyli temu formatowi daty, w którym zostały one wprowadzone do komórek. W przykładzie jest to format Dzień Miesiąc Rok, czyli DMR.

wejściowy format daty excel

W polu miejsce docelowe wskaż adres komórki, do której zostaną przeniesione poprawnie sformatowane daty.

Kliknij przycisk Zakończ.

Poniższy rysunek przedstawia ustawienia w trzecim kroku kreatora konwersji.

excel tekst jako kolumny format daty

[box type=”alert” size=”large” style=”rounded” border=”full”]

Niestandardowe formatowanie daty

Jeżeli natomiast data w komórce przechowywana jest w excelowym formacie daty tj rrrr-mm-dd, a zmianie ulec ma jedynie format (sposób) wyświetlania daty to znaczy zamiast rrrr-mm-dd data ma być wyświetlana jako dd.mm.rrrr, wtedy należy zastosować formatowanie komórek i kategorię niestandardowe, a w Polu Typ wpisać kod dd.mm.rrr. Gdzie d odpowiada za format dnia, m za format miesiąca, a r za format roku.
data format dd mm rrrr excel

[/box]

[related_posts limit=”5″]

Opublikowano

Jak porównać tabele w Excelu za pomocą formatowania warunkowego

[sg_popup id=1]
Często użytkownicy Excela zastanawiają się jak porównać dwie tabele lub listy. W Excelu na porównywanie wartości z dwóch tabel lub list istnieje wiele sposobów. Jednym z nich zastosowanie opcji wyróżniana duplikatów za pomocą formatowania warunkowego.
Rozwiązanie to działa tyko jeżeli porównywane listy lub tabele znajdują się w tym samym arkuszu.
1. Zaznacz Listę 1 znajdującą się w kolumnie A.
2. Przytrzymaj na klawiaturze przycisk CTRL i zaznacz Listę 2 znajdującą się w kolumnie B.
Tak jak przedstawiono to na poniższym rysunku.

porównywanie list excel
3. Na Wstążce programu przejdź do karty Narzędzia główne.
4. Wybierz Formatowanie warunkowe.1
5. Przejdź do pozycji Reguły wyróżniania komórek.2
6. Z bocznego menu wybierz Duplikujące się wartości.3

jak porownac dwie tabele w excelu
7. Aby wyróżnić na listach powtarzające się elementy w okienku Duplikujące się wartości na liście znajdującej się w lewej części okienka wybierz opcję Zduplikowane.
8. Korzystając z listy znajdującej się w prawej części okienka ustaw sposób formatowania komórek.

duplikujace sie wartosci
9. Zakończ pracę klikają przycisk OK.
10. W efekcie na obu listach zostaną wyróżnione komórki zawierające te same elementy.

duplikaty

[related_posts limit=”5″]

Opublikowano

Efektywna stopa procentowa, czyli jak porównywać lokaty bankowe za pomocą Excela

[sg_popup id=1]
Efektywna stopa zwrotu, informuje o ile procent zwiększa się wartość kapitału w ciągu roku. Efektywna roczna stopa oprocentowania w przeciwieństwie do nominalnej stopy procentowej (podawanej przez bank) pozwala na łatwe porównywanie różnych warunków oprocentowania oferowanego przez banki. Efektywna stopa zwrotu podczas porównywania oprocentowania lokat pozwala zapomnieć o wielokrotnej kapitalizacji odsetek w ciągu okresu.

Wzór na efektywną stopę zwrotu jest następujący

efektywna stopa procentowa wzor

gdzie:

ref – efektywna roczna stopa oprocentowania

rk – nominalna stopa oprocentowania

k – liczba okresów kapitalizacji w ciągu roku

 

Aby obliczyć efektywną stopę zwrotu korzystając z Excela należy użyć formułę EFEKTYWNA. Formuła ta należy do grupy formuła Finansowych.

formuły finansowe excel

W oknie argumentów formuły EFEKTYWNA należy podać dwa argumenty:

 • nominalną stopę oprocentowania,
 • ilość okresów kapitalizacji w ciągu roku, przy czym liczba okresów musi być równa lub większa od 1, w przeciwnym razie funkcja zwróci błąd #LICZBA!.

Argumentami mogą być wartości liczbowe lub adresy komórek zawierające te wartości.

Sposób na ustalenie ilości okresów kapitalizacji w ciągu roku przedstawia poniższa tabela

Kapitalizacja Ilość okresów
roczna 1
półroczna 2 (dwa półrocza w roku)
kwartalna 4 (cztery kwartały w roku)

 

Przykład

Skorzystaj z własnych danych lub pobierz plik z danymi.

Porównujesz oferty dwóch banków. Bank A oferuje oprocentowanie lokat na poziomie 5% w skali roku z kwartalną kapitalizacją odsetek, w banku B oprocentowanie wynosi 5,5% lecz okres kapitalizacji jest dłuższy, wynosi pół roku. Który bank wybrać?

Korzystając w Excelu z formuły EFEKTYWANA oblicz roczną efektywną stopę oprocentowania lokat, tak jak zrobiono to w poniższym przykładzie. Plik z danymi do przykładu możesz pobrać ze strony internetowej.

 

Bank A

=EFEKTYWNA(5%;4)

Bank B

efektywna stopa procentowa excel formula

Efektywna stopa procentowa w Banku A wynosi 5,09%, w Banku B jest równa 5,58%. Oznacza to, że zakładając lokatę w wysokości 10 000 PLN w Banku B po roku czasu otrzymamy o 48,11 zł więcej odsetek niż w Banku A.

10000*(5,58%-5,09%)=48,11

[related_posts limit=”5″]